Choď na obsah Choď na menu
 


Výročná kňazská správa o živote Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom vo Vrútkach za rok 2015

 

 

Správa  prednesená na výročnom účtovnom konvente v 2. Pôstnu nedeľu,

21. februára 2016 v rámci predpoludňajších Služieb Božích.

 

 

 

Fotografia z požehnania na začiatku šk. roka

 

 

 

 

„Dietky nemilujte slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdove.“

 1. list Jána 3:18

 

 

 

Velebný konvent – milé sestry a bratia v Kristu Ježiši!

Výzvy ...  Výzvy či výzva je pre človeka, pre každého jedného z nás, mementom odvahy, postojov, morálky, sily ducha a koniec koncov skúškou charakteru človeka. Rok 2015 bol rokom výziev. Bol to rok, kedy sa svet okolo nás začal rapídne meniť. Nielen geopoliticky, kedy sme zažívali ochladnutie vzťahov medzi krajinami, vojnami a konfliktami či rozbitím spoločenstiev, ktoré roky existovali, tiež aj nástupom extrémizmu vo všetkých podobách, strachom, ktorý bol medzi ľudí rozosievaný, ale aj ekologickou kataklizmou sveta, v ktorom žijeme. Ako správcovia sveta ... ako „rozumná“ Božia ruka, ktorá má tento svet spravovať podľa príkazu Pána Boha, zlyhávame. Máme ho spravovať dobre a na Boží obraz, ale je to skutočne tak? Svet sa zbláznil, človek sa zbláznil – svet sa zbláznil z človeka a človek sa zbláznil zo sveta. Namiesto bláznov kríža, ako píše Božie slovo sa svet stal bláznom konzumu a z toho vyvstali mnohé problémy, ktoré vyústili do tragédií roka 2015.

Rok 2015 mal byť aj pre náš cirkevný zbor rokom radosti. „Radujte sa v Pánu vždycky, opakujem: radujte sa!“ K tomuto nás vyzývala Biblia vo verši, ktorý sme prijali za svoj pre rok 2015. Ale mali sme dôvod na radosť? Či ešte lepšie: „boli sme my sami dôvodom na radosť pre druhých i pre seba?“ Osobne dúfam, že áno. Možno sme nezmenili svet, ale verím, že sme sa ho dotkli svojou láskou, pokorou, milosrdenstvom a odvahou veriť. Verím, že tí, ktorí sa na nás pozerali, zatúžili stať sa súčasťou radosti v Pánu Bohu a našli svoje spoločenstvo kresťanov. Lebo radosť – nesebecká a rozdávajúca musí plodiť len a len radosť. A to bola a je výzva v dnešnom svete plnom tmavých, ba až čierno-čiernych miest.

Rok 2016 prišiel a my hodnotíme, čo sme za sebou nechali a v čom sa pohýname ďalej. V 1. liste Jánovom 3.18 pre nás znie výzva pre chvíle života: „Dietky nemilujte slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdove.“ A na túto výzvu sme odpovedali už aj v roku 2015. Mnohými misijnými udalosťami v našom cirkevnom zbore. Zborovým dňom, spoločnými stretnutiami, návštevami, službami Božími, ale aj postojmi, ktoré sme  prezentovali navonok. A chceme ďalej pokračovať. Máme pred sebou ciele. Nielen tie „budovateľské“, kedy sme sa rozhodli investovať do Zborového domu, kostola, okolia kostola, či fary, ale aj do vzťahov. Slovom sa miluje ľahko ... slovom sa miluje nekonečne .... ale najmenší skutok lásky je 1000x hodnotnejší. Výzva z 1. listu Jánovho je pre kresťanov zaväzujúca, pretože jasne ukazuje na Kristovu lásku k človeku. Obeť na kríži nepotrebuje slová, nesie na svojich pleciach kríž a v pozadí klepocú v koženom vrecku klince! Toto je to, čo od nás Pán Boh chce a čaká. Vo chvíľach, kedy svet trpí pod zlom, kedy je ustrašený, kedy plače v bezmocnosti musia zostať naše ústa pre prázdne slová zatvorené. Musí povstať, musí sa prebudiť, musí naším životom hovoriť Kristus vo svojej obeti lásky. Musíme stáť v postojoch zodpovednosti, múdrosti, odvahy a lásky a toto všetko prejavovať aj navonok. Svet musí vidieť a zažiť, že sme tu preň. Že Kristus je v nás a cez nás koná. Koná skutočne!

Drahé sestry a bratia. Rok 2016 prichádza ako výzva. V globálnom svete konfliktov, v našom slovenskom mikrosvete napríklad vo voľbách, ktoré nás čakajú, ale aj v osobných postojoch. Je dôležité stáť na strane dobra, ktoré vôbec nemusí byť na môj prospech. Dobro a láska, pokora a milosrdenstvo majú byť tak ako Kristove všeobjímajúce. Zabudnime teda na seba, ale myslime na druhých, ktorí ešte stále chodia v tme bolesti, strachu, smútku, ale aj pýchy, bezohľadnosti a arogancie a staňme sa pre nich  svetlom evanjelia. Evanjelia, ktorým je sám Boh v Kristovi.

                                                                                

Marián Krivuš – váš farár

 

 

1. Cirkevno - zborový život

 

A. Bohoslužobný život

 

Služby Božie:

Bohoslužby teda služby Božie (SB) v roku 2015 boli konané pravidelne. Samotný pojem „Bohoslužba“ znamená, že Pán Boh slúži človeku svojim Božím slovom (teda starozmluvným a novozmluvným textom, evanjeliom a kázňou, ktorá je veríme inšpirovaná Duchom Svätým) a my sa pri takejto Bohoslužbe stretávame a prispievame našimi modlitbami, piesňami a spoločným zdieľaním jedni s druhými. Spoločne sme sa na hlavných službách Božích stretávali o 9:05 hod. Konali sa podľa liturgie, ktorú nám predpisuje naša Evanjelická liturgická kniha - Agenda. Hlavné – ranné služby Božie (SB) boli odbavované v každú nedeľu i sviatok.  Spolu 64 krát. Na týchto SB sa priemerne zúčastnilo 100 ľudí . Počet členov nášho cirkevného zboru narástol o 7 členov na 879. Samostatnou kapitolou, ktorú opíšem v krátkom príspevku nižšie je zaraďovanie neplatičov, respektíve nečlenov do nášho cirkevného zboru, ktorých sme cirkevne pochovali. Je pre nás výzvou budúcnosti, aby sme mali v našom cirkevnom zbore aktívnych a nie mŕtvych členov, ktorí len raz za rok zaplatia cirkevný príspevok a to je ich jediný kontakt s nami. Prípadne prídu len raz za rok do chrámu. Osobne si myslím a skúsenosti, keď Vás osobne pozdravujem pri východe z chrámu, hovoria, že aktívnych členov nášho cirkevného zboru, ktorí by aj v prípade odluky cirkvi od štátu tento cirkevný zbor naďalej podporovali je do 250. Verím, že výzva na obnovu cirkvi skutkom a nie slovom prinesie skrze každého jedného z nás svoje ovocie.

 

SB odbavovali v minulom roku v cirkevnom zbore vo Vrútkach títo kazatelia:

ThDr. Marián Krivuš – zborový farár vo Vrútkach

ThDr. Jana Bosáková – duchovná správkyňa v ESŠ v Martine

Ing. Danica Ertlová – dozorkyňa CZ Vrútky

        

V roku 2015  sa na hlavných, sviatočných a večerných SB spievalo 194 piesní z Evanjelického spevníka.  Opäť ich bolo viacej ako v minulom roku (184). Väčšina z piesní (144) sa hrala a spievala 1 krát za sledované obdobie. Tri piesne (203, 248 a 442) sa hrali a spievali 5 krát a len jedna pieseň (416) 4 krát. Na večerných službách Božích v období pôstu a adventu a na biblickej hodine boli hrané a spievané aj menej známe piesne, ktoré sme si prespievali ako prípravu na HSB.  Organový sprievod bol prevažne z Evanjelickej partitúry M. Bázlika a K. Wurma. Zároveň na SB zazneli aj piesne s gitarou, na ktorú hral  p. farár Krivuš. Tieto piesne sme nacvičovali na biblickej hodine. Niekoľko piesní zazneli aj sólovo, ako modlitba po kázni. V rámci SB sme počuli aj hru na klavíri, či na organe.

Pri službách Božích s čítaním pašií bol organový sprievod podľa Partitúry k Pašiám, ktorú zharmonizoval J. Bunčák.                                                      Vypracovala: M. Bubeníková

 

Večierne:

Pôstne večierne sme mali v počte 4 s priemernou účasťou 15 ľudí.

Adventné večierne sme mali v počte 3 s priemernou účasťou 15 ľudí.

V pôste aj v advente sme mali  aj koncerty a stretnutia. Počas pôstu sme mali aj premietané 2 večery ProChrist 2006. Som vďačný, že sa dokážeme stretnúť nielen v nedeľu, ale aj počas týždňa. Na týchto večierňach sa stretávajú prevažne starší členovia nášho cirkevného zboru. Zároveň nám klesá účasť na týchto SB. Boli by sme radi, keby sme sa nemohli zmestiť pri týchto SB do zborovej miestnosti, kde sa stretávame. Verím, že nám Pán Boh požehná a aj táto aktivita sa stane príťažlivou pre viacerých v našom CZ.

 

Štatistika:

 • Zapísaní členovia: 879
 • Členovia podľa sčítania z roku 2011: 1095
 • Odhlásili sa  z CZ: 5
 • Prihlásili sa do CZ: 21
 • Vstúpili do cirkvi: 2
 • Vystúpili z cirkvi: 0
 • Hlavné SB v nedeľu a vo sviatok: 64 s priemerným počtom ľudí na jedny SB: 100

 

B. Vnútromisijná činnosť

 

         Biblické hodiny pre starších:

         V roku 2015 sme sa stretávali na biblických hodinách vo večernom nedeľnom čase o 17:00 hod – niekedy aj 16:00 hod.  Takto to bolo v 1. polroku 2015. Od septembra sme sa stretávali striedavo v stredu či vo štvrtok o 17:00 hod. v zborovej miestnosti na fare.  Na týchto biblických hodinách vždy zaspievame jednu pieseň zo spevníka, potom sa modlíme, čítame Božie slovo, máme výklad s diskusiou a po modlitbe a požehnaní spievame buďto pieseň zo spevníka, alebo nacvičujeme pieseň s gitarou, ktorú nasledujúcu nedeľu zaspievame a naučíme aj bratov a sestry v chráme. Myslím si, že účasť na biblickej hodine môže len a len povzbudiť členov cirkvi k životu s Pánom. Preberáme tam aktuálne témy, ale aj rozšírené texty, ktoré zazneli na službách Božích.  Návštevnosť je však veľmi nepravidelná. V roku 2015 nás bolo priemerne na 23 stretnutiach 12. Najmenej nás bolo 5 a najviac 21. Opakujem výzvu z minulého roka – pre pracovníkov nášho CZ – presbyterov a všetkých ostatných, aby nezabúdali na tieto naše stretnutia a priniesli nám do nich nový vietor svojich myšlienok, úvah, radostí, ale aj starostí, ktoré môžeme spolu zdieľať.

 

         Biblické hodiny pre dorast a mládež (konfirmačná príprava):

         V roku 2015 sme nemali konfirmáciu detí a dokonca som nemal ani jedného prváka, či druháka v konfirmačnej výučbe. Je pravdou, že v matrike z tohto obdobia nemáme zapísané vlastné deti, ktoré by mohli byť na konfirmačnej výučbe, keďže mi nechodia ani žiadne deti v tomto veku na výučbu náboženstva na základných školách. Myslím si ale, že viacerí sa do nášho mesta prisťahovali a majú deti vo veku, kedy by mohli začať chodiť na konfirmačnú prípravu a s tým spojený dorast. S tým je spojené aj nasledovníctvo na biblických hodinách – doraste a mládeži v našom CZ. Viacerí sa po konfirmácii z roku 2014 akoby odstrihli od nášho CZ. Aj keď máme pár zapálených mladých členov. V 1. polroku  2015 sa ešte sporadicky mládež stretávala, no od septembra to bol jeden, či dvaja mladí ľudia. Stretli sme sa len 24 krát v priemernom počte 4. Mali sme aj tri spoločné tábory (s Krpeľanmi), ktoré nám „zvýšili“ účasť. Jeden v Jedľovinách v januári, druhý v Slavkove v máji a tretí v lete v Trenčianskych Stankovanoch.

 

         Detské SB – besiedka:

    Besiedka sa rozbehla a účasť detí je viac menej pravidelná a vytvorilo sa jadro besiedky, ktorá sa stretáva za každých okolností. Preberali sa biblické témy. Deti sa vždy stretnú v kostole, kde počas prvej piesne dostanú požehnanie a potom odchádzajú do zborovej miestnosti. V roku 2015 sa stretli na 38 „besiedkách“  v priemernom počte 12!!!  Deti sa spolu s rodičmi zúčastnili aj stretnutia detskej besiedky nášho seniorátu. Do konca roku 2015 s deťmi pracovala, spolu s ďalšími  rodina Kleskeňová, za čo im chcem vyjadriť úprimné poďakovanie. Od roku 2016 máme novú pracovníčku detskej besiedky, ktorej prajeme mnoho Božej trpezlivosti a lásky.

 

         Modlitebné spoločenstvo:

         V našom zbore dlhodobo funguje aj modlitebné spoločenstvo. Mali sme  dve skupinky modlitebného spoločenstva, ktoré mali stretnutia raz za týždeň. Jedna sa stretávala na fare, ale zdravotné problémy nedovoľovali viacerým sestrám prichádzať na tieto stretnutia, a tak sa od septembra 2015 stretávali len sporadicky. Druhá skupinka sestier sa stretávala v domácnosti jednej zo sestier. Je naozaj vzácne, že máme okolo seba ľudí, ktorí vedú modlitebný zápas nielen za seba, ale aj za nás všetkých a za náš cirkevný zbor i Kristovu cirkev. Bol by som naozaj rád, ak by sa táto aktivita v priestoroch fary opäť obnovila. Verím, že popri biblických hodinách by sa našiel čas aj na toto.

 

         Vyučovanie náboženstva:

       V školskom roku 2015/2016 sa náboženská výchova evanjelická vyučuje na ZŠ Hany Zelinovej (17 detí) i Spojenej škole  na ul. Štefánikovej (11 detí).  Evanjelické náboženstvo navštevuje teda 28 žiakov. Je to o ďalšie štyri deti viac, ako v roku minulom, za čo som veľmi vďačný.  Popravde  - toto je jedna z tých aktivít života farára, ktorú mám rád. Kontakt s deťmi, ktoré počúvajú  biblické príbehy a učia sa aj eticko-morálne zásady života kresťana, ich budovanie postojov k životu, je skutočne práca, ktorá mňa osobne teší. Toto je budúca generácia cirkvi – toto je naša budúcnosť. Jedine čo mi je ľúto, že mnohokrát je hodina náboženskej výchovy jediným kontaktom s Pánom Bohom počas celého týždňa. Modlite sa bratia a sestry za rodičov, aby dokázali vytrvať v „učiteľskom“ povolaní, do ktorého ich vyslal Pán Boh.

Na školách vyučujem ja sám 5 vyučovacích hodín z učebníc evanj. cirkvi.

 

         Konfirmácia:

       Klasická konfirmácia mladých členov v našom zbore v roku 2015 nebola. Popravde v matrike niet zapísaných detí, ktoré by ju mohli absolvovať. Verím, že sa to do budúcnosti zmení a keď dorastie skupina detí z náboženskej výchovy a besiedky, bude to iné.  V školskom roku 2015/2016 máme jedného „prváka“, s ktorým sa stretávam individuálne a jedna „prváčka“ navštevuje konfirmačnú prípravu v Krpeľanoch.

         Mali sme ale tri konfirmácie – vyznania viery pri dospelých a jeden krst s konfirmáciou  a dva prestupy z inej kresťanskej cirkvi s vyznaním viery a sľubom vernosti. Teda spolu šesť.

        

Pohreb:

V minulom roku sme sa z Božej vôle rozlúčili cirkevným spôsobom s 19 členmi nášho cirkevného zboru. Rozlúčili sme sa aj s bývalými presbyterkami Annou Cálikovou a Zorkou Malíkovou. Som rád, že sa niektoré rozlúčky konali aj v našom chráme Božom.

Štatistika: Muži: 9,  Ženy: 10,  Spolu: 19

 

Sobáš:

Z Božej a v Božej milosti vstúpili do stavu manželského 3 páry – všetky evanjelické. Tak ako minulý rok aj teraz dávam do pozornosti  požehnanie manželstva, ktoré je vlastne obnovením manželského sľubu pri výročí, alebo je to potvrdenie sľubu, ktorý si dali manželia na úrade. Je to veľmi pekná udalosť v živote manželov, ale aj celého okruhu ich rodiny. Skúste nad tým porozmýšľať ....

 

Pastorálna činnosť:

         V roku 2015 som sám, alebo so sestrami z diakonickej služby ses. Bubeníkovou, či ses. Faškovou navštívil viaceré domácnosti na Vrútkach, Lipovci, Kľačanoch, či v Martine. Spolu až 42 krát. Čomu však celkom nerozumiem je to, prečo niektorí členovia nášho zboru nemajú záujem o takéto návštevy. Sestry a bratia – SOM TU PRE VÁS!!!  Som tu, aby som Vás mohol v domácnosti navštíviť, porozprávať sa, vypočuť Vás, povzbudiť, pomodliť sa. Je to dôležitá súčasť nášho spoločného života.  Prosím ... nedajte sa prosiť o takúto návštevu – ja som pripravený – stačí zavolať 0911 349 355.

Na farskom úrade bolo dohromady vykonaných 91 pastorálnych stretnutí a rozhovorov. Boli to krstné či sobášne stretnutia, stretnutia pri výročiach, alebo stretnutia pred či po pohrebe.

 

Posviacka domácnosti:

Ďakujem Pánu Bohu, že som mohol v minulom roku vykonať aj tri posviacky domácnosti.  Aj toto je možnosť, ako spoločne zdieľať „jeden“ priestor – priestor spoločenstva Božích detí. V Evanjelickej cirkvi sa posväcuje Božím slovom a modlitbou. Budem rád, ak budem môcť prísť a posvätiť Váš nový domov, či priestor v ktorom už roky bývate a tak spoločne s Vami prežiť to Józuovské: „Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinu!“

 

Starostlivosť o seniorov:

Na území nášho mesta máme jedno zariadenie Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb – SENIOR . V Priekope je také isté zariadenie BENETRIX a na základe dohovoru so sestrou farárkou Mgr. M. Dieovou, sa starám aj o tento domov. Každý mesiac vždy v prvú stredu a neskôr v prvý piatok v mesiaci tieto zariadenia navštevujem so sestrou kantorkou Milinou Bubeníkovou a vykonávam tam služby Božie v skrátenej forme. Každý druhý mesiac tam prisluhujem bratom a sestrám aj sviatosť Večere Pánovej. Raz som sa dokonca zúčastnil aj sobáša dvoch klientov z DD a DDS Senior. Sú to nesmierne obohacujúce stretnutia, kde aj ja osobne čerpám mnoho do svojho života. V každom som bol 10 x a z toho som 6 krát v každom vykonal aj spoveď a prislúžil sviatosť hodu Baránka. V DD a DDS Senior sa nás priemerne stretáva  33 – raz nás bolo 41 a v DD a DDS Benetrix v priemere 14. V minulom roku som urobil aj dve návštevy v Sučanoch v Domove dobrého pastiera, kde som navštívil individuálne sestry na posteliach. O týchto návštevách som oboznámil aj domáceho brata farára. Prinášam Vám aj dve správy zo zariadení, ktoré písali klienti a zamestnanci a mňa sa osobne veľmi vnútorne dotkli a vidím, že aspoň kúsok z toho, čo máme môžeme rozdávať so sestrou Milinou ďalej:

 

Správa DD a DSS Benetrix:

Evanjelické služby Božie sa uskutočňujú pravidelne raz do mesiaca, poväčšine bývajú v prvý piatok v mesiaci. Bohoslužieb sa zúčastňujú klienti mobilní i imobilní a zúčastňujú sa ich podľa zdravotného stavu, však obyčajne navštevuje bohoslužby cca 10 – 15 klientov. Ležiacim klientom sa pán farár venuje na ich izbách a tým je im poskytnutá možnosť vypočuť si Božie slovo, ako i pristúpiť k Večeri Pánovej.  Sme radi, že v našom zariadení sa konajú aj takéto stretnutia preto, že v konečnom dôsledku pomáhame klientom i po duchovnej stránke. Vidíme pozitívny vplyv na klientov ako aj pozitívnu spätnú väzbu od klientov. Naši klienti sa často pýtajú kedy bude najbližšie stretnutie.  Majú vo veľkej miere záujem i o Večeru Pánovu, ktorú vnímajú ako odpustenie hriechov, posilnenie vzťahu s Bohom.  Veľmi kladne hodnotíme prístup pána farára Krivuša, ktorý pozitívne vplýva na klientov, je empatický, vedie pekné a plnohodnotné kázne.

Vypracovali: Mgr. Ivana Gonšorov,  Mgr. Andrea Kubíková -  Soc. prac. zariadenia

 

Správa DD a DSS Senior:

Pravidelné návštevy pána farára Krivuša, i sestry kantorky v našom Senior zariadení vo Vrútkach, je vždy spojená s radostným očakávaním. Tešíme sa na stretnutia s ním, každý prvý piatok v mesiaci, kedy príde odslúžiť služby Božie. Pán farár nám vie vytvoriť príjemnú atmosféru, ktorá dýcha pokojom, pri ktorom sa môžeme „zastaviť a nazrieť do svojej duše“. Jeho láskavý prístup, hlboké precítené slová, melodický hlas a krásny spev za hudobného doprovodu, vie rozozvučať srdcia. Obohacuje nás po všetkých stránkach. Prihovára sa k nám slovami, ktoré povzbudia a často vylúdia úsmev a pohladia dušu, lebo sú popretkávané zážitkami zo života, tiež jeho osobnými skúsenosťami, či úsmevnými príbehmi a príhodami.

         Pán farár má úprimný záujem o klientov i o nás všetkých. Vie povzbudiť, nadľahčiť bežné životné situácie, srdečným úsmevom zmierniť naše boliestky. Jeho starostlivosť sa premieta aj do sféry materiálnej. Často nás prekvapí pozornosťami. Potešil nás darčekom pre klientov, priniesol nám černice, ktoré sme zasadili v našom areáli. Už sa tešíme, keď si budeme môcť na nich pochutnať. Všetci mu vyslovujeme srdečné poďakovanie. Vždy Vás budeme očakávať a tešiť sa na Vás!

Vypracovali: klienti a zamestnanci zariadenia Senior vo Vrútkach

 

C. Sviatosti

 

         Krst:

V minulom roku bolo vykonaných len 8 krstov, z toho jeden dospelý človek. Tak ako sme si schválili v štatúte zboru,  v  našom CZ  sa krstí v nedeľu počas hlavných služieb Božích. Vždy sa teším na krst v spoločenstve ostatných bratov a sestier. Vytráca sa tak z neho anonymita a rodičia, krstní rodičia a samotné dieťa sa stávajú „viditeľní“. Vieme, kto sú, vieme, za koho sa máme modliť a vieme, koho stretneme na ulici.  Výnimka  z krstu v nedeľu počas hlavných SB je možná len v ojedinelých prípadoch po dohovore s predsedníctvom CZ.

 

Štatistika pri krste:  Dievčatá: 3, Chlapci: 4, Dospelý: 1

 

Večera Pánova:

         Pri stole Pánovom sa stretávame pravidelne raz do mesiaca. Niekedy aj viackrát, zvlášť, keď sú nejaké sviatky. Stôl Pánov je príležitosť spoločne s celým zhromaždením byť prítomný na viditeľnom znamení – znamení milosti a zmierenia. Aj toto sú radostné chvíle nášho zboru. Veď takmer  vždy po spovedi, prichádza skoro celé zhromaždenie a prijíma túto sviatosť. Som tomu naozaj veľmi rád.   Pri počte  879 zapísaných členov pristúpilo k tejto sviatosti v chráme Božom  925  ľudí. V domácnosti pristúpilo 14 a v DD a DSS 268 ľudí. Spolu 1207.

 

 

 

2. Život zboru

 

A: Presbytérium

Zborové presbytérium sa v minulom roku stretlo 2 krát. Počet presbyterov je 28. Počas celého roku sa na presbyterstvách jednalo o mnohých veciach. Rekonštrukčné práce, zborový dom, investície, vnútro-misijný život a iné. Stretávali sa aj členovia Hospodárskeho a Vnútromisijného výboru. Zároveň sme sa nie raz po SB stretli, aby sme v úzkom kruhu presbyterov a členov Hospodárskeho výboru rozhodli o aktuálnych veciach. Riešili sme nielen hospodárenie, ale aj vnútro-misijný život. Na stôl sa nám dostali aj nepríjemné veci, ktoré sa týkali môjho pôsobenia v orgánoch samosprávy, ku ktorým muselo zaujať osobitné stanovisko aj presbytersvo CZ, ktoré mi vyjadrilo plnú podporu.

 

B: Konvent

Konvent sa stretol v minulom roku dvakrát. Konventy prebiehajú v pokojnej a naozaj pracovnej atmosfére, ktorá dáva možnosť prežívať v CZ ale aj osobne zodpovednosť za život v tejto našej Vrútockej komunite veriacich evanjelikov.

 

C: Spolupráca s vyššími cirkevno-organizačnými jednotkami (COJ)

Náš CZ je živou súčasťou Turčianskeho seniorátu a tiež Východného dištriktu i generálnej cirkvi.  Spolupráca s vyššími COJ je na dobrej úrovni. Či už je to v rámci bratsko-sesterského života v našom senioráte, ale aj v rámci dištriktu a generálnej cirkvi. Zúčastnili sme sa na viacerých spoločných stretnutiach na všetkých úrovniach cirkvi. Či už to boli seniorátne stretnutia mladých Turčianska mládež, stretnutie mužov v Žiline, stretnutie žien v Novej Dubnici, stretnutie besiedky, stretnutie v rámci „gobelínu“, stretnutia seniorátne ale aj dištriktuálne. Ja ako farár som sa zúčastnil aj teologickej konferencie, stretnutia farárov v rámci seniorátu (pravidelne raz za mesiac), ale aj ďalších aktivít v našej cirkvi. Osobitne by som vyzdvihol láskavú, priateľskú a naozaj bratsko – sesterskú atmosféru v našom najbližšom okolí v spolupráci s blízkymi cirkevnými zbormi. Zvlášť si vážim spoluprácu s bratom farárom Mgr. P. Tomkom z  Krpelian, kde spoločne organizujeme viaceré podujatia s mladými počas roka.

 

D: Spolupráca so samosprávou

Náš CZ je na území mesta Vrútky, ale zasahuje aj do územia (naši členovia) aj Martina, Martina - Priekopy, Lipovca, T. Kľačian a priľahlých častí.  Niektorí naši členovia sú priamo zamestnancami samosprávy. Spoluprácu môžem označiť ako dobrú. Ale vždy je čo zlepšovať a vzájomne sa podporovať v činnostiach, ktoré sú na prospech oboch strán. Uskutočnili sa aj vzájomné stretnutia a koncerty, ktoré v našom chráme organizovali súčasti MÚ Vrútky. Pán primátor  Ing. M. Mazúr sa aj v minulom roku v našom chráme prihovoril našim veriacim i návštevníkom a povzbudil naše spoločenstvo do ďalšieho života v Kristu. V rámci mojej práce v samospráve sa vyskytli dobré ale aj nepodarené veci. Viac do toho vidím a môžem konať pre dobro mesta, ale aj nášho cirkevného zboru. So smútkom musím konštatovať, že sa stalo aj nepríjemné, keď som musel „bojovať“ s anonymnými „Vrútočanmi“, ktorým vadí, že do samosprávy prinášajú veriaci ľudia kresťanské hodnoty. Vďaka Bohu sa sám Pán priznal k tejto práci. Zažil som aj povzbudenie a v rámci Teologickej konferencie, ktorú uskutočnila naša cirkev v roku 2015 v Trnave, ktorej téma bola aj „Štát verzus cirkev“ som sa uistil, že to má zmysel. V ťažkej chvíli stáli za mnou všetci presbyteri, za čo som im, Vám, ale v prvom rade Pánu Bohu vďačný

 

E: Ekuména a spolupráca

V našom meste pôsobia dve veľké cirkvi. Rímsko-katolícka a evanjelická. V minulom roku sme nemali spoločné ekumenické stretnutie, ale dúfam, že rok 2016 bude bohatší na takéto stretnutia. S bratom dekanom mon. P. Petrášom, som sa viackrát osobne stretol a spoločne sme sa rozprávali o živote v cirkvi i mimo nej.

 

F: Tlačoviny a knižnica

          V našom cirkevnom zbore zabezpečuje tlačený materiál z Tranoscia  a iných kresťanských vydavateľstiev sestra A. Dabová, za čo jej ďakujem. Zároveň sa do CZ objednáva aj Posol, Cirkevné listy. Evanjelický východ, Dúha, Rozmer a iné aktuálne časopisy s kresťanskou tematikou, ktoré si môžete zakúpiť, či objednať cez CZ a ušetriť tak na poštovnom.

 

G: Kancelária

         Kancelária sa vedie podľa platných cirkevno-organizačných pokynov ECAV na          Slovensku. Je zavedený registratúrny poriadok. O kanceláriu sa starajú sestry D. Ertlová a V. Čamborová, za čo im ďakujem. Kronika sa vedie.

 

H: Chrám

         O náš chrám, ale aj o faru sa vzorne starajú sestry kostolníčky Elena Wittyová a Jana Mráziková, za čo im aj tento rok úprimne a srdečne ďakujem. Verím, že sa medzi Vami, milé sestry, prípade bratia, nájdu opäť ako tento rok brigádnici, ktorí pomôžu pri veľkých upratovaniach.

 

3. Hospodárenie

        

Hospodársky život zboru v r. 2015

 

Povinnosťou každého kresťana je byť aj dobrým hospodárom a zodpovedne nakladať so zvereným majetkom. O to sme sa snažili aj v uplynulom roku. Hlavnú pozornosť sme venovali hospodárskym aktivitám predovšetkým v týchto oblastiach:

 

- finančné hospodárenie – významne ovplyvňuje možnosti zboru rozvíjať rôzne aktivity v duchovnej a hospodárskej oblasti. V auguste sme ukončili splácanie úveru v SLSP, a. s.

Uzavreli sme dodatok k zmluve s firmou ADEX na ďalších 5 rokov s tým, že od septembra 2016 bude súčasné nájomné 1100 € za mesiac zvýšené na 1350 €.

Pozornosť venujeme aj ponukám bánk (prešli sme na výhodnejší účet farnosť, v rámci ktorého je zbor oslobodený od platenia väčšiny poplatkov) ako aj telefónnych a internetových operátorov, aby boli tieto služby pre nás čo najvýhodnejšie.

Do klubu desiatkárov oproti minulému roku pribudli 2 noví prispievatelia,  ktorí pravidelne mesačne prispievajú na potreby zboru (spolu 6). V  roku 2015 prispeli spolu sumou 1000 €. Je trochu zarážajúce, že okrem rodiny br. farára sú všetci ostatní prispievatelia dôchodcovia.

Čo sa týka cirkevného príspevku, nemenili sme ho od roku 2013. Väčšina našich členov pravidelne prispieva aj vyššou čiastkou, ale vyskytujú sa aj prípady neochotných a dokonca niekoľkoročných neplatičov, za ktorých musíme odvádzať poplatky pre vyššie COJ. Sú dokonca aj takí, ktorí sa vzdali členstva v CZ, aby si nemuseli splniť ani túto základnú povinnosť. Je preto na zváženie, či môžeme takýchto ľudí považovať za členov CZ a čo pre nich vlastne znamená byť evanjelikom. Na tomto mieste by som chcela poďakovať bratom a sestrám, ktorí ochotne a nezištne navštevujú domácnosti pri výbere cirkevného príspevku a konajú tak zároveň aj misijnú a diakonickú službu.

         Zhodnocovanie majetku – v minulom roku sme začali s výmenou starých okien v zborovom dome za plastové. Zatiaľ sme preinvestovali 9 208,64€. Výmena okien a dverí na celom ZD je naplánovaná na 3 roky a celková plánovaná investícia je vo výške 30 000€. 

Lesy, ktoré sme zdedili po našich predchodcoch nám v tomto roku priniesli úžitok vďaka predaju drevnej hmoty v celkovej hodnote 7 000 €. Nič však nie je zadarmo, o lesy sa treba starať, zabezpečiť náhradnú výsadbu stromov, okopávať, čistiť ich od buriny a podobne.  O naše lesy sa stará malá skupinka ochotných starších členov zboru, preto aj touto cestou si vás dovoľujeme osloviť, predovšetkým mladších, aby ste boli pri týchto prácach nápomocní a ochotní zúčastňovať sa na brigádach v lese. Poďakovanie patrí predovšetkým br. Alexandrovi Lamošovi, ktorý nesie hlavnú zodpovednosť za túto oblasť už niekoľko rokov. 

Farská záhrada a okolie kostola prešli najvýznamnejšími zmenami za posledné desaťročia.  V novembri počas 3 dní boli brigády, v rámci ktorých boli vyrúbané 3 smreky, 4 ovocné stromy a 3 brezy pred vstupom do záhrady. Pri prácach spojených s pílením, odpratávaním, odvozom dreva a čistení záhrady sa vystriedalo asi 20 až 25 ľudí. Následne po týchto prácach v rámci obnovy zelene vo farskej záhrade bolo podľa projektu Ing. Čambora zasadených aj 14 ozdobných stromov pred kostolom a nové ovocné stromčeky. Farská záhrada realizáciou tohto projektu nadobúda nový vzhľad a poskytuje dostatok priestoru na realizáciu rôznych zborových aktivít (deti, zborový deň a pod. ) nehovoriac o tom, že vypílením smrekov sa zmenila scenéria farskej záhrady a kostol vyniká v plnej kráse. Tento rok je pred nami úloha natrieť vežu a strechu kostola.

V priestore záhrady pri kostole bol vybudovaný altánok, na realizácii ktorého sa podieľalo od vykopania základov až po jeho konečné vybudovanie asi 10 ľudí. Zakúpili sme do neho stoly a lavice (438,00 €), čo umožňuje poskytnúť príjemné posedenie pri stretnutiach po službách Božích, pre detskú besiedku, pre mladých, prípadne na biblických hodinách.

Nezabúdame ani na našich najmenších a snažíme sa im vytvoriť príjemné prostredie v našej záhrade, zakúpili sme pre nich detské ihrisko Cottage za 452,00 € a trampolínu za 180,00 €.

Príprava dreva na zimu – a s tým spojené pílenie palivového dreva patrí tiež medzi pravidelné aktivity v našom zbore vykonávané svojpomocne.

Revízie a opravy plynových rozvodov na fare a v zborovom dome nás stáli 157,80 € a    revízie komínov a dymovodov 117,60 € .

Dopĺňanie inventára zboru.  Pokiaľ nám to finančné možnosti dovoľujú, snažíme sa postupne dopĺňať inventár tak, aby jeho nadobudnutie prinášalo pre nás úspory pri rôznych prácach, ktoré nás čakajú. Z najvýznamnejších spomenieme lešenie za 1 600,68 €, náradie do záhrady za 167,57 €, kosačka do farskej záhrady za 429,50 €, vŕtačka za 109,00 €, Notebook Asus za 419 €.

Ďakujeme všetkým, ktorým leží na srdci aj starostlivosť o majetok nášho CZ a akýmkoľvek spôsobom, či už formou zbierok, ofier, milodarov alebo vlastnou prácou prispievajú a podieľajú sa tak na jeho údržbe a zveľaďovaní. Teší nás, že väčšinu prác sme vykonali svojpomocne, že sa na nich okrem brata farára a presbyterov zúčastnili aj ďalší  členovia CZ. Ochota pomôcť je vždy vítaná a pozývame k spolupráci aj vás ostatných  členov CZ.

     Vypracovali: Danica Ertlová a Vladimír  Scheer

 

3.1: Správa revíznej komisie

         Revízna komisia konštatuje, že po kontrole dokladov účtovníctva CZ a po inventarizácii majetku CZ odporúča vysloviť absolutórium predsedníctvu CZ a funkcionárom CZ  a odporúča schváliť hospodárenie CZ za rok 2015.

    Revízna komisia a inventarizácia majetku CZ sa uskutočnila 23.1.2016.

 

4. Vízia CZ pre najbližšie obdobie (2013-2018):

            Sestry a bratia. Táto vízia života cirkevného zboru vo Vrútkach je túžbou, aby sa v našom zbore pohla práca na misijnom i hospodárskom poli vpred. Ak chceme niečo robiť, musíme mať pred očami cieľ a potom budovať cestu k tomuto cieľu. Je ale veľmi zle, ak sa nemáme o čo oprieť. Treba si nám klásť otázky na celocirkevnej rovine, ale aj o to dôležitejšej lokálnej - zborovej.  Tu sú nejaké otázky:

 • Kam má smerovať naša cirkev – zbor a ako sa brániť pred zvodmi sveta?
 • Ako oslovovať ľudí, ktorí odpadli a priviesť ich späť?
 • Ako priviesť evanjelium do ľudského srdca neveriaceho človeka?
 • Ako sa stať praktickou cirkvou, ktorá obstojí v dnešnom svete?
 • Sociálna oblasť - podpora

Dovolím si povedať na základe vlastných skúseností, že je to ťažké. Je to o to ťažšie, že si uvedomujem, že osloviť dnešnú generáciu 10 až 40-ročných je takmer nemožné. Zároveň sa kladie aj otázka na spolupracovníkov, ktorí sú piliermi nášho cirkevného zboru a života v ňom. Je dôležité aby boli požehnaní Pánom Bohom, inak sa práca, akokoľvek dobrá a prospešná nepodarí.

 

Preto tu je moja vízia nášho CZ: (čakám na podnety, či je správna, ako jej pomôcť, či niečo vidím nesprávne).

         Práca s ľuďmi je mojím každodenným poslaním a ľudia na území nášho cirkevného zboru sú mojím najdôležitejším a najcennejším zdrojom. Našim spoločným cieľom je Víťaziaci Kristus a všetky oči nášho cirkevného zboru sú obrátené k Nemu. Nie ako k Sudcovi, ale ako k Otcovi – k Láske, ktorej sa človek nechce vzdať. – Toto je môj – náš  cieľ. Musíme si uvedomiť, že my nemôžeme robiť sami od seba nič – našou povinnosťou je však vytvárať priestor, aby mohol pracovať Boh.

         Cesta k tomuto cieľu bude ťažká. Je úplne jasné, že nejdem hovoriť o hmotnom zabezpečení CZ. Aj to je dôležité, ale to v druhej časti vízie. Teraz o tej ceste.

         Najdôležitejšie je vykročiť spoločne. Myslím si, že ak to bude len naše chcenie, tak sa to nepodarí. Preto sa v prvom rade musíme začať za naše mesto a ľudí v ňom modliť. Modliť, modliť a modliť. Prosiť Pána Boha, zveriť sa do jeho rúk, aby dal silu na zmenu myslenia a pohľadu človeka – samého na seba. Ukázať človeku, že aj on je Bohom milovaný. Predstaviť Pána Boha ako milujúceho Pána. Ako toho, kto má pre nich pripravenú svoju náruč. Toto musíme, ako spoločenstvo Božích detí ukázať ľuďom okolo nás. Všetkými spôsobmi, ktoré máme. Nie sa spoliehať len na seba, ale dať sa do spoločenstva a tak spolu budovať Kristovu cirkev.

         Na toto sú najdôležitejší spolupracovníci. Práve vy. Mám spolupracovníkov a som Pánu za nich vďačný, ale je nás málo. Práce je mnoho a pracovníkov málo.

 

Vízia duchovného rastu:

Deti a rodiny:

Je dôležité im ukázať formou hier, piesní a vlastným životom Ježiša Krista. Vyžaduje si to však nielen priniesť dieťa na besiedku, ale ukázať mu Krista v reálnom živote rodiny. Je preto veľmi dôležité, aby sme si začali všímať rodiny, ktoré pokrstili svoje deti. Znamená to intenzívne návštevy v týchto rodinách. A to nielen odo mňa, ako od farára, ale aj od vás, živých rodín, ktoré máme v našom zbore. Navštevovať a rozprávať sa. Prekonať možno „hanbu“ a začať hovoriť o Bohu. To sú práve tie dôležité pastorálne návštevy. Pripravovať pre nich stretnutia, kde sa nenásilnou formou hovorí o kráse života s Pánom Bohom. Zaujímať sa o nich. Podať im pomocnú ruku pri výchove, či hmotnej núdzi. Myslím si, že nám dal Pán Boh množstvo darov, ktoré môžeme využiť.

Aktuálne 2016: Verím, že v tomto roku sa mi podarí navštíviť všetky rodiny, ktoré majú svoje deti na besiedke, ale aj ktoré učím v rámci Evanjelickej náboženskej výchovy v oboch školách. Je to výzva pre Vás milí rodičia, aby sme spoločne vytvorili priestor pre spoločné stretnutie. Ja som pripravený prísť. Moje t.č.:0911 349 355!!! Teším sa na Vaše telefonáty, alebo lepšie ... už len potvrdenie termínu spoločného stretnutia u Vás doma. Pre deti aj tento rok pripravujeme aktivity v rámci detskej besiedky, ktoré v deťoch vytvárajú  túžbu po spoločenstve. Nielen spoločné požehnanie počas prvej piesne v chráme, ale aj rôzne Párty, stretnutia a dúfam, že aj spoločnú noc na chate.

Dorast a mládež:

Toto je ohrozenejšia skupina mladých kresťanov. Keďže sa náboženská výchova niekoľko rokov nevyučovala, tak je často ťažké podchytiť túto generáciu detí. Potom prirodzene chýbajú aj na konfirmačnej príprave. Je to spôsobené aj tým, že vo svojich rodinách majú častokrát mrazivú atmosféru neviery. Tu je úloha pre mladých spolupracovníkov z radov dorastu a mládeže. Ukázať spolužiakom a priateľom, kto je ich ozajstný Priateľ. Tu je možnosť ekumenických stretnutí s RKC dorastom a mládežou. Pre takýto náš dorast a mládež budú  aj naďalej pripravované pravidelné dorastové stretnutia, Turčianska mládež, víkendovky a tábory.

Aktuálne 2016: Keďže je našich mládežníkov málo a niektorí po konfirmácii „vypadli“ z nášho spoločenstva, je pravidelné stretávanie náročné. Čo ma teší, že zostali niektorí, ktorí sú pripravení pomôcť pri organizovaní zborových aktivít. Tiež sú pravidelnými členmi nášho nedeľného zhromaždenia a ja ako farár sa môžem na nich spoľahnúť, keď je niečo potrebné vykonať, či zabezpečiť. Pre túto generáciu pripravujeme spoločne s okolitými zbormi pravidelné stretnutia. Zároveň by som chcel, aby mi pomohli vytvoriť dorastovú skupinku z detí, ktoré sú v piatom a šiestom ročníku ZDŠ, ako predprípravu na konfirmáciu. Verím, že aj táto zodpovedná úloha, bez ktorej sa náš zbor nezaobíde, v nich vytvorí silnejšie puto k nášmu Pánovi. A mladé duše piatakov a šiestakov v nich nájdu vzor. Za toto sa aktuálne modlím a prosím nášho dobrého Pána Ježiša.

Stredná generácia:

Pre strednú generáciu je možnosť stretávať sa na biblických hodinách. Taktiež sa bude robiť generačné stretnutie mužov i žien, deň rodiny, ale aj deň kresťanských rodičov.   Plánujeme aj naďalej retrospektívne misijné stretnutia z programov ProChrist z minulých ročníkov. V prvom rade však musíme prejaviť osobný záujem a kontakt. Súčasťou budú aj koncerty a pásma poézie.

Aktuálne 2016: Hoci konáme aktivity, ktorých sa môžu zúčastňovať aj ľudia strednej generácie, je to skupina, ktorá najviac chýba. Práve pre túto skupinu by som chcel opäť rozbehnúť stretávanie rodín – prosím o modlitby, aby sa toto dielo podarilo. Budeme pokračovať s tímom okolo ses. Habiňákovej na zabezpečovaní pravidelných stretnutí po SB v priestoroch fary a altánku.

 

Staršia generácia:

Toto sú stabilné stromy snáď všetkých cirkevných zborov. Teda aj nášho. Škoda, že smrť tak často rúbe v týchto lesoch. Týmto ľuďom chceme poskytnúť radosť v dňoch staroby. Istotu, že Boh ich má vo svojom náručí. Pripravujeme pre nich Bingo večery, Zlaté a strieborné svadby, Požehnanie manželstiev pri výročiach, Guľášovú párty a prirodzene Pastorálne návštevy v domácnostiach. Taktiež je pripravená aj Zlatá a dekádová konfirmácia.

 

Spolupráca so samosprávou:

Aj tu vidím možnosť posilniť naše misijné poslanie, keďže máme v zastupiteľstvách na okolí i priamo vo Vrútkach viacero aktívnych evanjelikov.

 

Spolupráca v ekuméne a eliminácia vplyvu siekt, kultov a okultizmu:

Verím, že sa nám podarí rozvinúť spoluprácu s Rímsko-katolíckou cirkvou na všetkých úrovniach. Či už to bude v práci s deťmi, strednou generáciou, alebo so staršími. Veď nám ide o jedno – o život v čistote Božieho slova.

Zároveň sa budeme snažiť o vyučovanie, aby naši veriaci nemuseli blúdiť v „pohanských“ tradíciách, okultizme a ezoterike. Aby chápali prečo nie je dobré veriť poverám, bezvýhradne dôverovať homeopatii, zázrakom jógy, horoskopom, veštcom či pokútnym liečiteľom. Ale aby mali istotu vo viere v Trojjediného Boha.

         Dúfam, že v našom cirkevnom zbore sa nájde dostatok sily a od Pána Boha požehnanie týchto našich túžob a akcií. Mojou túžbou je, aby sme dokázali osloviť počas najbližších 5 rokov aj mŕtve duše, ktoré máme - nemáme zapísané v matrike členov CZ. Tiež urobiť vnútornú reformu nášho cirkevného zboru. To znamená odrezať preč všetko čo bráni evanjeliu vstupovať medzi nás. Zistiť skutočný stav nášho CZ v rámci živých členov. Jednoducho spraviť očistu. Počas roka by som chcel v spolupráci s jednotlivými členmi presbyterstva osloviť všetkých členov nášho CZ a zistiť ich „skutočný“ záujem o členstvo v cirkevnom zbore.

 

 

Hospodársky rast:

Aj náš CZ má majetok zdedený po otcoch. Vlastníme zborový dom, ktorý už dávno prestal slúžiť tomu, prečo bol postavený. V minulých rokoch sa stal na chvíľu aj príťažou, ale vďaka Pánu Bohu sa podarilo v roku 2015 podpísať predĺženie zmluvy s terajším nájomcom na ďalších 5 rokov. Teda do roku 2021. A tak v pokoji a rozvahe sme sa rozhodli postupne opraviť tento náš zborový dom. Ročne v sume cca 11 000 € z vlastných zdrojov počas 3 rokov. Začali sme už v roku 2015, tak ako to bolo naplánované a prvá fáza výmeny okien, dverí a ďalších stavebných otvorov prebehla. Verím, že všetko bude tak, ako to máme naplánované. Ďalšou vecou je to, žeby sme sa nemali spoliehať len na príjem z nájmu. Mali by sme byť sebestační na financovaní života v CZ. Desiatkami, milodarmi, oferami, ktoré dávame nie z prebytku, ale z lásky. Taktiež treba pravidelne prehodnocovať výšku cirkevného príspevku a  zmysel jeho využitia. V rámci hospodárenia sme mali aj pravidelné zbierky, kde sme vždy vopred oznámili, na čo sa finančné prostriedky zbierajú. Táto aktivita zostane aj v ďalších rokoch a to jeden krát štvrťročne. Ak sa naučíme dávať „desiatky“  - z našich výplat, dôchodkov a vreckových – náš cirkevný zbor bude môcť rozbehnúť množstvo, doteraz nepredstaviteľných aktivít. Desiatok je 10% (biblických 10%) z príjmu, ktorý máme. (400 € výplata = 40 € desiatok – je to naozaj jednoduché, ale zároveň ťažké vzdať sa týchto peňazí pre prácu v cirkevnom zbore). Zároveň je už teraz dôležité učiť sa tomuto, lebo odluka cirkvi od štátu môže nastať a potom už bude neskoro pýtať sa, či máme na to, aby sme uživili kostol, farskú budovu a farára.  Naozaj by nebol problém s financiami, ak by sme dokázali trvalým príkazom zadať v banke raz za mesiac odvod peňazí na zborový účet. A na toto vznikol aj „klub trvalo prispievajúcich – desiatkárov“. Prosím – staňte sa aj vy jedným z nich – tak ako to naznačila aj správa ses. dozorkyne.

         Sestry a bratia, potrebujeme (spolu so sestrou dozorkyňou D. Ertlovou) od Vás spätnú väzbu. Aby som (sme) vedel (i), či je moje (naše) vnímanie totožné s Vašim. Dajme teda toto všetko do Božích rúk, nech nepožehná alebo zmení to, čo máme v pláne.

 

Napĺňanie vízie v roku 2015:

         V roku 2015 sa nám podarilo napĺňať niektoré ciele z vízie pre roky 2013-2018. Boli to hlavne vnútromisijné aktivity o ktorých sa dočítate v odstavci nižšie. Záujem v tomto roku sme venovali budovaniu vzťahov vytváraním nových možností pre stretnutia, ale aj postupnej rekonštrukcii a správe majetku. Budovali sme vzťahy s deťmi, mladými ľuďmi, ale aj strednou generáciou a staršími členmi nášho zboru. Mnoho sa vykonalo aj v hospodárskej oblasti, ktorú opísala sestra dozorkyňa. Tvorí sa aj klub trvalo prispievajúcich v našom zbore. Vytvárali sme úzke vzťahy so samosprávou v kultúrnych, ale aj sociálnych projektoch, ale aj s bratmi a sestrami z rímsko-katolíckej cirkvi. Tiež sa darí pri viacerých aktivitách spájať okolité cirkevné zbory. Verím, že po skončení tohto päťročného obdobia si budeme môcť postaviť vyššie ciele a Pán nám ich požehná aj naplniť.

 

5. Dôležité udalosti v našom cirkevnom zbore:  

 • Investícia do opravy zborového domu – výmena okien a rek. stav. otvorov
 • Pokračovali sme v úprave  okolia chrámu a to vypílením nebezpečných starých stromov a výsadbou  štrnástich nových podľa plánu brata Ing. M. Čambora, ktorý to aj bezplatne realizoval poskytnutím svojej techniky
 • Postavili sme aj altánok vo farskej záhrade na VMV akcie a kúpili sme doň stoly a lavice na vonkajšie použitie
 • Ťažba drevnej hmoty v hospodárskom lese na Karvaša-Blahovca podľa platného rozhodnutia LHP pre roky 2011-2021
 • Splatenie pôžičky v banke, ktorá nás ťažila
 • V priebehu roka sa zrealizovalo aj mnoho vnútromisijných udalostí.
 • Delegáti nášho zboru sa zúčastnili seniorálneho konventu TuS
 • Zúčastnili sme sa aj stretnutia mužov v Žiline
 • Odbavil som so sestrou Milinou Bubeníkovou aj Dožinky v Skanzene
 • ProChrist zo záznamu – dva večery
 • Pokračovali sme v dôležitej aktivite a to v stretnutiach po SB vždy v prvú nedeľu v mesiaci, kde sme spolu vypili kávu, čaj a zjedli koláčik
 • Pre deti sa zakúpilo vonkajšie zariadenie trampolína a detské ihrisko, kam počas roka chodievali aj deti z celej našej ulice
 • Mali sme zborový deň, dorastenecký zborový tábor v Trenčianskych Stankovanoch, víkendovka v Jedľovinách, seniorátny tábor dorastu v Slavkove, obnovenie stretnutí so staršími v zbore v chráme Božom s VP, zborová zabíjačka, grilovacie a guľášové stretnutia pre spolupracovníkov v CZ, detské besiedkárske párty a ďalšie rôzne stretnutia
 • V pôste a advente sa uskutočnili koncerty a pásmo poézie a tiež tu vystúpili aj deti z Evanjelickej základnej školy z Martina
 • Mali sme aj požehnanie školákov k septembru, čo bolo veľmi milé

 

 

 

6. Sčítanie ľudu v roku 2011

         Sčítanie ľudu v roku 2011 odhalilo množstvo našich „tajných učeníkov“. Členov, o ktorých nikto nevie. Podľa sčítania ľudu je vo Vrútkach 1095 evanjelikov. Zapísaných máme 879. Tento rozdiel môžeme prekonať jedine tak, že budeme naplno konať pastorálnu a vnútromisijnú prácu v našom cirkevnom zbore.

 

Pripravované akcie 2016 VMV:

 • Stretnutia rodín pokrstených detí v roku 2005 až 2009 a 2010 až 2014
 • Zborový deň – deň rodiny
 • Zlatá konfirmácia
 • Stretnutie mládeže, dorastu, mužov, či žien seniorátu a dištriktuálne stretnutie
 • Zborový výlet
 • Vianočné posedenie
 • Školenie pre prácu s deťmi a mládežou
 • Guláš pre aktívnych členov nášho CZ
 • Deň detí, Reformačná a Mikulášska párty
 • Detské a dorastové tábory a víkendové stretnutia
 • ProChrist – retrospektíva 2006

Pozývam Vás do tímov organizátorov aj návštevníkov.

Vyčlenené prostriedky z rozpočtu CZ na VMV aktivity pre rok 2016 v sume do 1500 €.

 

 

Pripravované akcie - Hospodársky výbor – v rámci rozpočtu na rok 2016:

 • Zateplenie farskej budovy a rekonštrukcia strešnej časti – uzavretie (nezrealizované v roku 2015)
 • Maľovanie strechy na veži – (nezrealizované od 2014)
 • Oprava oplotenia 
 • Príprava drevnej hmoty na kúrenie
 • Obnova porastu na Karvaša-Blahovca po ťažbe dreva
 • Čistenie krovu kostola (svojpomocne, kontajner sponzorsky)
 • Očistenie interiéru fary od latexového náteru a úpravu stien na fare
 • Rekonštrukcia kúrenia vo farskej budove s napojením kostola na temperovanie kostola v zimných mesiacoch (prenesené z roku 2015)
 • Postupná výmena okien na Zborovom dome
 • Generálna oprava strešnej krytiny na malej budove v blízkosti Zborového domu
 • Oprava kúpeľne  (zlé ukotvenie vane spôsobilo prasknutie obkladov a prepad vane o niekoľko centimetrov, čo spôsobuje masívne zatekanie)
 • Vyčistenie a oprava hracieho stola organu
 • Oprava a tapacírovanie oltára
 • Modernizácia osvetlenia v kostole a postupná výmena žiaroviek v lustroch za úsporné 
 • a iné

Pozývam Vás aby ste sa stali jedným z tých, ktorí priložia ruku k dielu.

 

 

G: Poďakovanie

 

         ĎAKUJEM!!! Ďakujem Pánu Bohu za Vás všetkých, ktorí spoločne tvoríme SPOLOČENSTVO v našom cirkevnom zbore. Ďakujem Pánu Bohu, že nám požehnáva, aby náš cirkevný zbor mohol žiť životom Božích detí, ktoré túžia byť jedným hlasom, jedným telom v Kristovej krvi. Tiež za to, že máme istotu Božieho zasľúbenia. Ďakujem, že ste mnohí svetlom sveta a soľou zeme vo svete, ale aj tu medzi nami. Ďakujem Vám, milí moji spolupracovníci, za Váš čas, za vaše ruky, za vaše uši, za Vaše modlitby. Bez Vás by sa toto dielo nedarilo a bolo by prázdnym snažením jednotlivca, ktoré by nemalo dlhé trvanie. Osobitne patrí vďaka našej sestre  dozorkyni Danke Ertlovej, za naozaj vynikajúcu prácu na spoločnom diele starostlivosti a vedení nášho zboru, kde mám ja osobne istotu, že sa na ňu môžem vo všetkom spoľahnúť.

Ešte raz všetkým Vám vďaka za ruky, ktoré pomohli a srdcia, ktoré sa modlili za dobré dielo konané na vinici Pánovej tu vo Vrútkach.

                                                                                        ThDr. Marián Krivuš

 

 

Zborové informácie:

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Vrútky

Evanjelický a. v. farský úrad Vrútky

Horná Kružná 18

038 61 Vrútky

IČO: 31939830 / DIČ: 2020604487  / č.ú.: 0061321713/0900

Telefónny kontakt: 043 4284388 a 0911 349355 Email: czvrutky@gmail.com 

Web: www.vrutky.estranky.sk

Sídlo zborovej diakonie: Evanjelický zborový dom; Francúzskych partizánov 17; 038 61 Vrútky

Poštový styk: ECAV - Vrútky, Horná Kružná 18, 038 61 Vrútky

Predsedníctvo CZ: ThDr. Marián Krivuš a Ing. Danica Ertlová

Presbytestvo CZ:

Belejová Jela, Belláková Magda, Bercíková Drahoslava, PhDr. Bubeníková Milina, PhD., Čamborová Viera, Dabová Anna, Ing. Darulová Drahomíra, Habiňáková Elena, Knapcová Oľga, Kramár Igor, Lamoš Alexander, Lamošová Margita, Ing. Lapišáková Jana, Medvecký Ján, Nahálková Viera, Petrovič Vladimír, Podolayová Anna, Ing. Raffaj Viliam, Rusnák Jaroslav, Ruttkay Milan, Rybakov Peter, Simonidesová Viera, Ing. Scheer Vladimír, Šafranová Emília, Turčániová Oľga, Vladárová Zita, Wittyová Elena, Bc. Záthurecká Katarína

 

SPRÁVA

 

Cirkevného zboru ECAV Vrútky o finančnom hospodárení za r. 2015

           

Finančné hospodárenie v porovnaní s predchádzajúcim rokom:

           

Príjmová časť:

       
           

Druh príjmu

   

2014

 

2015

           

Cirkevný príspevok

 

5 268,00

 

5 272,50

Milodary

   

7 500,68

 

13 541,88

Ofery

   

5 397,53

 

5 131,86

Výnosy

   

12 776,76

 

21 376,82

Ostatné príjmy

   

854,16

 

2 942,56

Spolu príjmy

   

31 797,13

 

48 265,62

           
           

Výdavková časť:

       
           

Druh výdavku

   

2014

 

2015

           

Réžia

   

11 669,97

 

9 723,61

Nákup kníh a časopisov

 

1 989,73

 

1 817,62

Cestovné + PHM

 

299,76

 

164,48

Investície a opravy

 

5 347,11

 

16 197,22

Finančné výdavky cirkevné

 

1 216,19

 

1 510,52

Poplatky spojené s úverom

 

3 603,11

 

2 339,59

Ostatné výdavky finančné

 

7 642,01

 

4 421,06

Spolu výdavky

   

31 767,88

 

36 174,10

           
           

Celkový finančný stav zboru k

     
   

01.01.2015

 

31.12.2015

 

Pokladňa

 

27,57

 

431,49

 

Účet v SLSP

 

3 214,64

 

14 902,24

 
   

3 242,21

 

15 333,73

 
           

Úver

 

-2 275,75

 

0

 

 

V roku 2015 sme vytvorili aj rezervu na OBNOVU LESNÉHO PORASTU po ťažbe v sume 3100 €, ktorá sa bude čerpať podľa potreby po dobu 5 rokov.