Choď na obsah Choď na menu
 


Výročná kňazská správa o živote Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom vo Vrútkach za rok 2016

 

Správa  prednesená na výročnom účtovnom konvente v nedeľu po Deviatniku,

19. februára 2017 v rámci predpoludňajších Služieb Božích.

 

 

Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie.“

 

List Židom 13:7

 

Velebný konvent – milé sestry a bratia v Kristu Ježiši!

Reformácia ...   Reformácia je slovo, ktoré v roku 2017 bude znieť z mnohých úst. Hovoríme o nej v prvom rade pri príležitosti 500. výročia reformácie cirkvi vo svete a teda aj u nás. Dátum 31.10.1517 je pre nás pamätným dňom a skutočne tento rok uplynie 500 rokov od činu Martina Luthera, ktorý pribil 95. Výpovedí proti odpustkom na dvere Wittenberského chrámu Božieho. Reformácia však znamená pre nás osobne omnoho viac, ako len spomienku. Viac, ako len venček, či zasadenie 500. stromov reformácie. Znamená viac, ako výročné oslavy, či prezentáciu v médiách. Znamená omnoho viac, ako len „formálne“ prezentovanie sa, že my sme evanjelici. Reformácia znamená zmenu – obnovu vnútra jednotlivca a následne aj cirkvi. Ja sám potrebujem reformáciu vo svojom živote. Dennú, ktorá mení moje vnútro k lepšiemu pochopeniu a uchopeniu Kristovej lásky. A následne v cirkvi, ktorá nás združuje – ako v neveste pre Krista. Áno cirkev je viditeľným prejavom mojich postojov, mojich túžob, mojich snov a práce na vinici sveta, kam ma poslal Boh pracovať a žiť.

Aká je naša cirkev? Aký som ja v cirkvi a vo svete? Dietky, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdove. (1J 3:18) Tento verš bol nosným veršom v roku 2016. Ako sa mi ho podarilo naplniť? Ako sa nám ho podarilo uviesť do života? V roku 2016 prepukli na Božie svetlo rôzne veci. Dobré aj zlé. V našom zbore sme mali mnoho radostných udalostí, stretnutí, víťazstiev. Tešili sme sa zo spolupráce a duchovnej pohody v našom zbore, meste, našom najbližšom okolí, ale aj v našom Turčianskom senioráte. Avšak prepukli  navonok aj zlé veci. Kauzy, ktoré sa týkali našej cirkvi a teda aj nás samotných. Zvlášť osobne aj nás so sestrou dozorkyňou Danicou Ertlovou, keďže sme obaja členmi najvyššieho súdneho grémia cirkvi a to Generálneho súdu.  Kauzy okolo odvolávania dozorcu Západného dištriktu Vladimíra Daniša, správa majetku cirkvi a súdy, ktoré spravuje cirkevná spoločnosť Reformata, voľba nového dozorcu Západného dištriktu Slavomíra Hanusku a Bohuslava Beňucha, kauza turianskeho kaplána Pavlúsa, či posledné trápne, nechutné a vulgárne vydanie knihy Hon – Príbeh pre Coru novohradského seniora Ivana Muchu, ktorý napriek súdnym dôkazom ale s podporou vedenia cirkvi zostáva v službe ako čistý a bezúhonný senior.

Áno – bolo toho veľa. Ale otázka na začiatku tohto odstavca „Aký som ja vo svete a v cirkvi?“ stále znie. Slovom a jazykom sa dá milovať nekonečne, ale skutočná láska sa začína skutkami viery. Skutkami, ktoré dokazujú, že mojim Pánom nie je nikto iný len Pán Boh. Teraz sa mnohé veci ťažko hodnotia, ale aj my sa raz staneme históriou. Len slovom v knihe – spomienkou. Skutočne by som bol rád – nie v pýche, ale v pokore srdca, keby aj na nás raz  spomínali, ako na vodcov, ktorí tento náš zbor veriacich, viedli cestou radosti evanjelia. Aby sme boli svedkami skutočnej lásky, ktorá nie slovami, nie jazykom, ale skutkami viery v Ježiša Krista reformovala túto našu zem. V našom cirkevnom zbore sme mali seniorátny konvent a tiež seniorátne stretnutie žien. Bolo to pre nás a pre náš cirkevný zbor posilnením. Lebo ako znie z Písma, kde sa dvaja v Božom mene zídu tam je Boh prítomný. A Pán Bol s nami – vďaka Bohu.

Prajem nám všetkým, aby sme v roku 2017 videli seba samých v pravde. A ak je niečo, čo nie je dobré, aby sme mali silu a odvahu povedať tomu zlému NIE. Odíď. Ja patrím Kristu! Aby mohla nastať obnova cirkvi, nevesty Pána Ježiša Krista. Nech môžeme byť hrdí, že si nás Boh vybral ako tých, čo nesú pravdu a svietia svetu svetlom viery.

          

 

Cirkevno - zborový život

 

A. Bohoslužobný život

 

Služby Božie:

Bohoslužby teda služby Božie (SB) v roku 2016 boli konané pravidelne. Niekedy boli dlhšie ako hodinu a niekedy zase kratšie. Vždy sme sa však so sestrou kantorkou a tými, ktorí pravidelne čítali Biblické texty, snažili vytvoriť atmosféru lásky, pokoja, pochopenia a radosti. Pravidelne sa na začiatku SB zúčastňovali aj deti z Detskej besiedky, ktoré si cez prvú pieseň prišli pre požehnanie a potom spolu s vedúcimi besiedky odchádzali na faru. Spolu sme taktiež neraz spievali aj piesne s gitarou, ktoré som sa Vás snažil najskôr na Biblickej hodine naučiť a potom sme ich spievali v kostole. Veľkou a skutočne pozitívnou vecou pre priebeh SB sa stalo aj plátno a dataprojektor, na ktorom premietame celý priebeh SB spolu s tematickými obrazmi ku kázni slova Božieho. Síce to pre mňa znamená o 30 minút viac prípravy na SB (kvôli prezentácií), ale stojí to za to a robím to s láskou. Spoločne sme sa na hlavných službách Božích stretávali o 9:05 hod. Konali sa podľa liturgie, ktorú nám predpisuje naša Evanjelická liturgická kniha - Agenda. Hlavné – ranné služby Božie (SB) boli odbavované v každú nedeľu i vo sviatok. Spolu 64 krát. Na týchto SB sa priemerne zúčastnilo 101 ľudí. Opäť rastieme (jeden naviac) ;-). Počet členov nášho cirkevného zboru narástol o 20 členov na 899 (r. 2016 – 879 č.).

Ku koncu roka sme vyriešili aj efektívnejšie kúrenie a verím, že sa nám táto forma vyplatí a v našom chráme Božom bude ešte väčší komfort.

Tento rok sa budeme ešte aktívnejšie venovať aj ľuďom, ktorí síce platia cirkevný poplatok, ale sa nezúčastňujú života v našom CZ. Snažíme sa každému jubilantovi poslať blahoželanie k výročiu a musím skutočne povedať, že sa viacerí, ktorí nechodili do kostola, po takejto milej udalosti dostavia na SB, čo je príležitosť na pastorálny rozhovor. Boh to žehnaj aj naďalej. Zároveň sa snažíme pozývať ľudí na bohoslužobný život aj po pohreboch, čo je však omnoho ťažšie. Verím však, že to prinesie svoje ovocie.

Máme však aj členov, ktorí sa absolútne nezaujímajú o život cirkvi. Mimo to, že neriešia svoj duchovný život medzi nami, mnohí sa ešte aj mrzko správajú k našim ochotným sestrám a bratom, ktorí chodia vyberať cirkevný príspevok. A hoci sú dlhodobými neplatičmi a nezúčastňujú sa života v našom zbore, nechcú vystúpiť z nášho cirkevného zboru, čo hlavne našim ochotným spolupracovníkom takmer vždy spôsobuje „bruchabôľ“. Prosím Vás o modlitby za týchto ešte stále našich členov, aby prezreli a našli pravdu a aby ich zasiahla túžba po Pánovi.

 

SB odbavovali v minulom roku v cirkevnom zbore vo Vrútkach títo kazatelia:

ThDr. Marián Krivuš – zborový farár vo Vrútkach

ThDr. Jana Bosáková – duchovná správkyňa v ESŠ v Martine

Ing. Danica Ertlová – dozorkyňa CZ Vrútky

 

V roku 2016  sa na hlavných, sviatočných a večerných SB spievalo 164 piesní z Evanjelického spevníka. S gitarou sa spievalo 9 piesní. Väčšina z piesní sa hrala a spievala 1 krát za sledované obdobie. Niektoré piesne sa spievali ale aj viackrát a to hlavne piesne Krédo – teda vyznanie viery v Pána Boha. Na večerných službách Božích v období pôstu a adventu a na biblickej hodine boli hrané a spievané aj menej známe piesne, ktoré sme si prespievali ako prípravu na HSB. Organový sprievod bol prevažne z Evanjelickej partitúry M. Bázlika a K. Wurma. Pri službách Božích s čítaním pašií bol organový sprievod podľa Partitúry k Pašiám, ktorú zharmonizoval J. Bunčák.

Vypracovala: M. Bubeníková

 

Večierne:

Pôstne večierne sme mali v počte 6 s priemernou účasťou 15 ľudí.

Adventné večierne sme mali v počte 4 s priemernou účasťou 18 ľudí.

V pôste aj v advente sme mali opäť aj koncerty a stretnutia. Je mi však ľúto, že sa týchto SB nezúčastňuje viac bratov a sestier. V rámci večierní sa stretávame v podstate stále tí istí. Sú to zväčša starší bratia a sestry. Som im vďačný za príležitosť stráviť s nimi a s Božím slovom príjemné chvíle v chráme či v našej zborovej miestnosti. Pri koncertoch je situácia obdobná. Zúčastňuje sa ich čím ďalej menej našich bratov a sestier. Keďže sa však konajú v spolupráci s mestom Vrútky, tak pri pohľade spred oltára to nie je až také zlé. Budem rád, ak vyjadríte svoj názor, či to má pre nás do budúcnosti zmysel.

 

Štatistika:

 • Zapísaní členovia: 899
 • Členovia podľa sčítania z roku 2011: 1095
 • Odhlásili sa z CZ: 3
 • Prihlásili sa do CZ: 24
 • Vstúpili do cirkvi: 1
 • Vystúpili z cirkvi: 0
 • Hlavné SB v nedeľu a vo sviatok: 64 s priemerným počtom ľudí na jedny SB: 101

 

 

B. Vnútromisijná činnosť

 

Biblické hodiny pre starších:

         V roku 2016 sme sa stretávali na biblických hodinách vo večernom čase striedavo o 17:00 hod a 16:00 hod. Stretnutie trvá cca 60 minút. Stretávali sme sa hlavne vo štvrtok a neskôr, keď sa začala konfirmačná príprava v utorok. Občas boli stretnutia aj v nedeľu. Na biblických hodinách vždy zaspievame pieseň zo spevníka, potom sa modlíme, čítame Božie slovo, máme výklad s diskusiou a po modlitbe a požehnaní spievame buďto pieseň zo spevníka, alebo nacvičujeme pieseň s gitarou, ktorú nasledujúcu nedeľu zaspievame a naučíme aj bratov a sestry v chráme. Tieto stretnutia majú svoj zmysel. Hlbšie v nich skúmame Božie slovo. Občas sa vraciame ku kázni a rozoberáme aj niektoré myšlienky, ktoré v nej zazneli. Pravidelne sa na nich modlia aj zúčastnení. Bol by som skutočne nadšený, ak by si tieto biblické hodiny vzali za svoje aj ďalší členovia nášho zboru a vytvorili by sme tak väčšie a radostnejšie spoločenstvo. V roku 2016 nás bolo priemerne na 22 stretnutiach 12.

        

Biblické hodiny pre dorast a mládež a konfirmačná príprava:

         V roku 2016 sme nemali konfirmáciu detí. Čo je však potešujúce – máme konfirmandov! Do prvého ročníka je prihlásených 8 konfirmandov z nášho CZ ale aj z Kľačian a Lipovca. Čo je super máme aj dorast, ktorý sa stretáva po konfirmácii a naň chodia ešte ďalší traja. Dohromady máme teda celkom peknú skupinku 11 dorastencov. S týmito sme už boli v spolupráci s bratom farárom Tomkom z Krpelian a bratom farárom Germanom z Blatnice na konfivíkendovke na Piatrovej. Bola to požehnaná akcia. Konfirmačné učivo preberáme z príručky od brata Hvožďaru a dorastenecké aktivity sú z cyklu Boj o život. Stretli sme sa 16 krát s priemernou účasťou 9.

 

Detské SB – besiedka:

         Na začiatku poviem: „Vďaka Bohu za deti.“ Áno rok 2016 bol požehnaný na stretnutia s deťmi. Máme občas besiedku, kde sa stretne 17 detí. Je to veľká a radostná skupina. Čo je však obrovský problém, nemáme vhodného učiteľa tejto Besiedky. Sestra Zuzana čaká bábätko a tak nám od septembra dlhodobo vypadla. Sestra Evka má mnoho svojich školských povinností a tak príde už len občas. Síce máme dohodnutú jednu mladú sestru, tá však ešte musí absolvovať kurzy a tak besiedku vedie najčastejšie pani farárka J. Bosáková so svojou švagrinou  M. Krivušovou. Verím, že sa nám podarí ešte do jari 2017 tento problém vyriešiť, aby táto naša budúcnosť v deťoch nestroskotala na ľudských zdrojoch. Prosím o modlitby!!! V roku 2016 sa stretli na 36 „besiedkach“ v priemernom počte 11. Deti sa spolu s rodičmi zúčastnili aj stretnutia detskej besiedky nášho seniorátu.

 

Modlitebné spoločenstvo:

         V našom zbore dlhodobo funguje aj modlitebné spoločenstvo. Modlitebné spoločenstvo sa stretáva v domácnosti jednej zo sestier a ďakujeme im za to, že držia a nesú tento modlitebný zápas za nás všetkých. Boh Vám žehnaj milé sestry!

 

Vyučovanie náboženstva:

       V školskom roku 2016/2017 sa náboženská výchova evanjelická vyučuje na ZŠ Hany Zelinovej (25 detí) – tj. tri vyučovacie hodiny (1. ročník, 2.- 4. ročník a 5.- 8. ročník). V Spojenej škole na ul. Štefánikovej (13 detí) – čo sú dve vyučovacie hodiny (1.- 4. ročník a 5.- 1.SŠ ročník). Evanjelické náboženstvo navštevuje teda 38 žiakov. Je to o desať detí viac, ako v roku minulom, za čo som veľmi vďačný. Vyučovanie navštevujú deti z Vrútok, Priekopy, Lipovca a T. Kľačian. Je to jedna z aktivít, ktoré majú svoj hlboký zmysel. Deti sa mnohokrát dostávajú len na tejto hodine ku informáciám o Pánu Bohu. Často je to hlavne pri tých mladších jediná chvíľa, keď sa modlia. Som skutočne rád, že môžeme slobodne učiť na štátnych školách evanjelium Ježiša Krista. Prosím, modlite sa za tieto naše deti a mládež. Nech semienko viery, ktoré sa ako učitelia snažíme zasiať do ich srdca vyrastie a dá hojnú úrodu. Veď mnohokrát len cez ne vie rodinka, že sú kresťania evanjelici.

Na školách vyučujem ja sám 5 vyučovacích hodín z učebníc evanj. cirkvi.

 

Vstup do cirkvi:

 V minulom roku do našej cirkvi vstúpila jedna sestra, ktorá bola pokrstená ako rímsko-katolíčka.

 

Pohreb:

V minulom roku sme sa z Božej vôle rozlúčili cirkevným spôsobom so 17 členmi nášho cirkevného zboru. Zväčša to boli starší členovia nášho zboru, ale nechýbali ani 50-tnici. Človek sa skutočne nemôže spoliehať, že  svoj duchovný život dá do správnych koľají na dôchodku, pretože ten nemusí prísť. Vďaka Bohu sme nemuseli pochovať žiadne dieťatko, ani mladého človeka. Rozlúčili sme sa aj s bývalým kurátorom nášho zboru s bratom V. Rakúsom. Som rád, že sa niektoré rozlúčky konali aj v roku 2016 aj v našom chráme Božom.

Štatistika: Muži: 5, Ženy: 12, Spolu: 17

 

 

Sobáš:

Z Božej vôle a v Božej milosti vstúpili do stavu manželského 2 páry – krížne manželstvá. Tak ako minulý rok aj teraz dávam do pozornosti požehnanie manželstva, ktoré je vlastne obnovením manželského sľubu pri výročí, alebo je to potvrdenie sľubu, ktorý si dali manželia na úrade. Je to veľmi pekná udalosť v živote manželov, ale aj celého kruhu ich rodiny. Jedno takéto požehnanie sme mali a to po 60 rokoch spoločného života a bola to krásna udalosť na ktorú s láskou spomínam.

 

Pastorálna činnosť:

V roku 2016 som sám, alebo so sestrami z diakonickej služby ses. Bubeníkovou, či ses. Faškovou navštívil viaceré domácnosti na Vrútkach, Lipovci, Kľačanoch, či v Martine. Sestry z diakonickej služby vykonali návštevy aj samé, prípadne návštevy boli vykonané aj inými členmi zboru. Návštevná služba bola spolu až 43 krát. Medzi pastorálnu službu patria aj všetky stretnutia na fare, či mimo nej pri vybavovaní krstov, pohrebov, sobášov, či len pri vyrozprávaní sa jeden druhému. Nezabudnite – rád počúvam a som tu pre Vás.

V minulom roku sme potešili pozdravom pri jubileách  členov od 40 roku. Dozvedeli sme sa, že tieto pozdravy príjemne prekvapili členov nášho zboru, najmä tých, ktorí zriedkavejšie navštevujú chrám Boží. Pokiaľ to bolo možné, urobili sme aj osobnú návštevu pri týchto jubileách. Nie vždy bolo možné uskutočniť návštevu, problémom bol nie dobrý zdravotný stav, prípadne obavy, neistota pri návšteve duchovného v rodine. Veríme, že v budúcnosti sa nám podarí tieto obavy odstrániť.

Keď je to potrebné veľmi rád chodím aj do nemocnice v Martine, kde navštívim našich bratov a sestry v ich neľahkej situácii.

Sestry a bratia – je tu aj jedna vec, ktorej vôbec nerozumiem – „Prečo niektorí členovia nášho zboru nemajú záujem o pastorálnu návštevu?“. Dokonca som ešte stále nenavštívil ani všetkých presbyterov a presbyterky nášho cirkevného zboru. Nebojte sa ma - sestry a bratia – SOM TU PRE VÁS!!! Som tu, aby som Vás mohol v domácnosti navštíviť, porozprávať sa, vypočuť Vás, povzbudiť, pomodliť sa. Je to dôležitá súčasť nášho spoločného života. Prosím ... nedajte sa prosiť o takúto návštevu – ja som pripravený – stačí zavolať 0911 349 355.

 

Posviacka domácnosti:

Ďakujem Pánu Bohu, že som mohol v minulom roku vykonať aj dve posviacky domácnosti. Aj toto je možnosť, ako spoločne zdieľať „jeden“ priestor – priestor spoločenstva Božích detí. V Evanjelickej cirkvi sa posväcuje Božím slovom a modlitbou. Zároveň je to príležitosť, ako sa môžeme stretnúť na „vašom“ území ;-).

 

Starostlivosť o seniorov:

Na území nášho mesta máme jedno zariadenie Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb – SENIOR. V Priekope je také isté zariadenie BENETRIX a na základe dohovoru so sestrou farárkou Mgr. M. Dieovou, sa starám aj o tento domov. Podobné zariadenia sú aj v Martine, ale aj v Sučanoch, kde tiež z času na čas zavítam. Každý mesiac vždy v prvý piatok v mesiaci tieto zariadenia navštevujem so sestrou kantorkou M. Bubeníkovou, či sám a vykonávam tam služby Božie v skrátenej forme. Každý druhý mesiac tam prisluhujem bratom a sestrám aj sviatosť Večere Pánovej. Navštevujem ich aj na izbách, ak je takáto požiadavka od klientov týchto zariadení. Snažím sa zúčastňovať aj spoločenských udalostí, ktoré usporadúvajú tieto zariadenia.

Sestry a bratia – všetko sú to nesmierne obohacujúce stretnutia, kde aj ja osobne čerpám mnoho do svojho života. Odporúčam Vám aspoň z času na čas navštíviť niektorého „seniora“ v tomto zariadení. Sú to nesmierne pekné a láskyplné stretnutia, kde títo naši bratia a sestry dychtivo čakajú na pohladenie Božím slovom a úsmevom. V každom som bol v roku 2016 10 x a z toho som 6 krát v každom vykonal aj spoveď a prislúžil sviatosť Večere Pánovej. V DD a DDS Senior sa nás priemerne stretáva viac ako 30 a v DD a DDS Benetrix v priemere 15. V minulom roku som urobil aj tri návštevy v Sučanoch v Domove dobrého pastiera, kde som navštívil individuálne sestry na posteliach. O týchto návštevách som oboznámil aj domáceho brata farára.

 

 

C. Sviatosti

 

         Krst:

V minulom roku bolo vykonaných až 15 krstov – všetko to boli detičky. Tak ako sme si schválili v štatúte zboru, v  našom CZ sa krstí v nedeľu počas hlavných služieb Božích. Tieto krsty sú vždy radostným okamihom už v i tak radostnom spoločenstve nášho chrámu. Rodičia i celá rodinka má priamy kontakt s celým cirkevným zborom a je to zároveň pre nich výzva k životu s Pánom.

 

Štatistika pri krste:  Dievčatá: 6, Chlapci: 9

 

Večera Pánova:

         Pri stole Pánovom sa stretávame pravidelne raz do mesiaca. Niekedy aj viackrát, zvlášť, keď sú nejaké sviatky. Stôl Pánov je príležitosť spoločne s celým zhromaždením byť prítomný na viditeľnom znamení – znamení milosti a zmierenia. Aj toto sú radostné chvíle nášho zboru. Veď takmer vždy po spovedi, prichádza skoro celé zhromaždenie a prijíma túto sviatosť. Som tomu naozaj veľmi rád. Pri počte 899 zapísaných členov k tejto sviatosti v chráme Božom 986  ľudí. V domácnosti pristúpilo 12 a v DD a DSS 278 ľudí. Spolu 1276.

 

 

 

Život zboru

 

A: Presbytérium

Zborové presbytérium sa v minulom roku stretlo 4 krát. Počet presbyterov je 27. Jedna sestra presbyterka sa vzdala mandátu. Počas celého roku sa na presbyterstvách jednalo o viacerých veciach. Rekonštrukčné práce na fare, kostole a zborovom dome, preberal sa súdny proces s pánom Navarčíkom, odpredaj lesných pozemkov, investície do majetku a do ľudí, vnútro-misijný život a iné. Stretávali sa aj členovia Hospodárskeho a Vnútromisijného výboru. Zároveň sme sa nie raz po SB stretli, aby sme v úzkom kruhu presbyterov a členov Hospodárskeho výboru rozhodli o aktuálnych veciach. Riešili sme nielen hospodárenie, ale aj vnútro-misijný život.

 

B: Konvent

Konvent sa stretol v minulom roku trikrát. Konventy prebiehajú v pokojnej a naozaj pracovnej atmosfére, ktorá dáva možnosť prežívať v CZ ale aj osobne zodpovednosť za život v tejto našej Vrútockej komunite veriacich evanjelikov.

 

C: Spolupráca s vyššími cirkevno-organizačnými jednotkami (COJ)

Náš CZ je súčasťou Turčianskeho seniorátu a tiež Východného dištriktu i generálnej cirkvi. Spolupráca s vyššími COJ je na dobrej úrovni. Či už je to v rámci bratsko-sesterského života v našom senioráte, ale aj v rámci dištriktu a generálnej cirkvi. Zúčastnili sme sa na viacerých spoločných stretnutiach na všetkých úrovniach cirkvi. Či už to boli seniorátne stretnutia mladých Turčianska mládež, stretnutie mužov v Prievidzi, stretnutie žien sa konalo u nás vo Vrútkach, stretnutie besiedky, stretnutia seniorátne ale aj dištriktuálne. Ja ako farár som sa zúčastnil aj teologickej konferencie, stretnutia farárov v rámci seniorátu (pravidelne raz za mesiac), ale aj ďalších aktivít v našej cirkvi. Osobitne by som vyzdvihol láskavú, priateľskú a naozaj bratsko – sesterskú atmosféru v našom najbližšom okolí v spolupráci s blízkymi cirkevnými zbormi. Zvlášť si vážim spoluprácu s bratom farárom P. Tomkom z Krpelian a bratom farárom T. Germanom z Blatnice, kde spoločne organizujeme viaceré podujatia s mladými počas roka. Keďže mám len vás – teda Vrútky, keď treba dokážem si to zariadiť tak, aby som mohol zastúpiť aj bratov a sestry z okolitých cirkevných zborov. Taktiež som minulý rok urobil dvoje Bohoslužby aj v Múzeu Slovenskej dediny v Jahodníkoch.

 

D: Spolupráca so samosprávou

Náš CZ je na území mesta Vrútky, ale zasahuje aj do územia (naši členovia) Martina, Martina - Priekopy, Lipovca, T. Kľačian a priľahlých častí. Niektorí naši členovia sú priamo zamestnancami samosprávy. Spoluprácu môžem označiť ako dobrú. Ale vždy je čo zlepšovať a vzájomne sa podporovať v činnostiach, ktoré sú na prospech oboch strán. Uskutočnili sa aj vzájomné stretnutia a koncerty, ktoré v našom chráme organizovali súčasti MÚ Vrútky. Pán primátor  Ing. M. Mazúr sa aj v minulom roku v našom chráme prihovoril našim veriacim i návštevníkom a povzbudil naše spoločenstvo do ďalšieho života v Kristu.

 

E: Ekuména a spolupráca

  V našom meste pôsobia dve veľké cirkvi. Rímsko-katolícka a evanjelická. V minulom roku sme mali spoločné ekumenické stretnutie pri Kríži, za čo som Pánu Bohu vďačný. Viacerí členovia prispievajú aj na chod našich aj naddenominačných organizácií.

 

F: Tlačoviny a knižnica

  V našom cirkevnom zbore zabezpečuje tlačený materiál z Tranoscia a iných kresťanských vydavateľstiev sestra A. Dabová, za čo jej ďakujem. Zároveň sa do CZ objednáva aj Posol, Cirkevné listy. Evanjelický východ, Dúha, Rozmer a iné aktuálne časopisy s kresťanskou tematikou, ktoré si môžete zakúpiť. Keďže v roku 2016 klesol záujem o takúto literatúru v mesiaci marec 2017 urobíme výpredaj kresťanskej literatúry a túto činnosť utlmíme.

 

G: Kancelária

  Kancelária sa vedie podľa platných cirkevno-organizačných pokynov ECAV na Slovensku. Je zavedený registratúrny poriadok. O kanceláriu sa starajú sestry D. Ertlová a V. Čamborová, za čo im ďakujem. Kronika sa vedie v rámci týchto výročných správ.

 

H: Chrám

         O náš chrám, ale aj o faru sa vzorne starajú sestry kostolníčky E. Wittyová a J. Mráziková, za čo im aj tento rok úprimne a srdečne ďakujem. Verím, že sa medzi Vami, milé sestry, prípade bratia, nájdu opäť ako tento rok brigádnici, ktorí pomôžu pri veľkých upratovaniach. Zároveň sme do chrámu zakúpili aj plynové ohrievače, dataprojektor, plátno a MP3 prehrávač, ktoré zvyšujú komfort stretnutí. Takže naše sestry nielenže sa pekne starajú o chrám, ale ovládajú aj techniku, za čo im srdečne ďakujeme.

 

 

Hospodárenie

        

Hospodársky život zboru v r. 2016

 

Povinnosťou každého kresťana je byť aj dobrým hospodárom a zodpovedne nakladať so zvereným majetkom. O to sme sa snažili aj v uplynulom roku. Hlavnú pozornosť sme venovali hospodárskym aktivitám predovšetkým v týchto oblastiach:

 

Finančné hospodárenie – významne ovplyvňuje možnosti zboru rozvíjať rôzne aktivity v duchovnej a hospodárskej oblasti.

Na základe uzavretého dodatku k zmluve s firmou ADEX na ďalších 5 rokov, zvýšilo sa nám od septembra 2016 dovtedajšie nájomné z 1100 € za mesiac na 1350 € za mesiac.

Nakoľko nám skončila viazanosť v Orange, prešli sme na výhodnejší telefónny paušál, ktorý nám ponúkli v O2. Internetové služby nám poskytuje spoločnosť GAYA, keďže máme s nimi zmluvu o nájme antén na kostole.

 

Vďaka pravidelným mesačným príspevkom na potreby zboru v roku 2016  pribudlo na účet spolu 1 270 € od 7 členov klubu desiatkárov. Sme vďační aj za túto formu pomoci pre CZ a boli by sme radi, keby sa do tejto formy pomoci zapojili viacerí, predovšetkým zamestnaní členovia CZ.

 

Poskytli sme bezúročnú pôžičku 4 000 € pre CZ Háj, splatnú do konca roka 2017, na rekonštrukciu farskej budovy.

 

Čo sa týka cirkevného príspevku, nemenili sme ho od roku 2013 (dospelý 7 €, dieťa do 14 rokov 3 €). Mnoho našich členov pravidelne prispieva aj vyššou čiastkou, ale vyskytujú sa aj prípady neochotných a dokonca niekoľkoročných neplatičov, za ktorých musíme odvádzať poplatky pre vyššie COJ. Sú dokonca aj takí, ktorí sa vzdali členstva v CZ, aby si nemuseli splniť ani túto základnú povinnosť. Na tomto mieste by sme chceli poďakovať bratom a sestrám, ktorí ochotne a nezištne navštevujú domácnosti pri výbere cirkevného príspevku a konajú tak zároveň aj misijnú a diakonickú službu

 

 

Zhodnocovanie majetku

- v zborovom dome sme pokračovali s výmenou starých okien za plastové a preinvestovali sme 7 489,71 €. Výmena okien a dverí na celom ZD je naplánovaná na 3 roky. Za uplynulé 2 roky sme spolu preinvestovali 16 698,35 €. Tiež sme tu vykonali rekonštrukciu elektroinštalácií a bleskozvodov a zabezpečili ich revízie.

 

- v kostole sme realizovali náter strechy a veže kostola prostredníctvom firmy, ktorá má oprávnenie na výškové práce a pokračovali sme s opravou organa, opravou jeho stola.

 

- okolie kostola a farská záhrada

Po realizácii zmien v našej farskej záhrade v roku 2015, kedy došlo k výrubu stromov, bola vykonaná úprava terénu po frézovaní pňov a vyrovnávanie nerovností v záhrade navozenou zeminou. Medzi 14 ozdobných stromčekov pred kostolom boli v oblúkoch zasadené okrasné kríky a realizované osvetlenie stromčekov prostredníctvom záhradných svietidiel. Na prácach súvisiacich s inštaláciou káblov na osvetlenie stromčekov sa podieľali viacerí členovia nášho zboru, ale aj brigádnici z okolia. Taktiež 4 pôvodné stojace lampy pre osvetlenie chodníka pred kostolom boli nahradené novými, modernými svietidlami. Brat poddozorca V. Raffaj dal na vlastné náklady zrekonštuovať a namontovať vstupnú bránu do oplotenia farského pozemku, za čo mu úprimne ďakujeme.

 

Ostatná brigádnická činnosť

V júli brigádnici vyčistili plot a natreli pletivo. Ďalšie brigády sa týkali maľovania vonkajších záchodov, čistenia priestorov dvora a záhrady s odvozom smetí a sutiny do kontajnera a strihanie živého plota.

Kosenie záhrady zabezpečuje br. V. Scheer a brat farár. Na malotraktore, ktorý bol na tento účel pre zborový dom zakúpený bolo za rok 2016 odjazdených 32 pracovných hodín pri kosení a odpratávaní snehu.

Brat farár postavil prístrešok pre malotraktor a stará sa tiež o pravidelné zavlažovanie trávnika, za čo mu patrí naše poďakovanie, keď okrem duchovnej služby vykonáva v zbore aj mnohé aktivity hospodárskeho charakteru.

Príprava dreva na zimu – a s tým spojené pílenie palivového dreva patrí tiež medzi pravidelné aktivity v našom zbore vykonávané svojpomocne.

 

Revízie a opravy plynových rozvodov na fare a v zborovom dome nás stáli 53,30 €, komínov a dymovodov 259,20 € a hasiacich prístrojov 34, 92 €.

 

Dopĺňanie inventára zboru. Pokiaľ nám to finančné možnosti dovoľujú, snažíme sa postupne dopĺňať inventár tak, aby jeho nadobudnutie prinášalo pre nás úspory pri rôznych prácach, ktoré nás čakajú. Z najvýznamnejších spomenieme tlačiareň, zváračku, svietidlá na osvetlenie kostola, malotrator na odhŕňanie snehu, prenosný plynový gril, premietacie plátno do kostola, teplovzdušný fukár do kostola, vstavaná skriňa do farského bytu a iné drobné veci.

 

  Na záver ďakujeme všetkým, ktorým leží na srdci aj starostlivosť o majetok nášho CZ a akýmkoľvek spôsobom, či už formou zbierok, ofier, milodarov alebo vlastnou prácou prispievajú a podieľajú sa tak na jeho údržbe a zveľaďovaní. Teší nás, že väčšinu prác sme vykonali svojpomocne, že sa na nich okrem brata farára a presbyterov zúčastnili aj ďalší členovia CZ. Ochota pomôcť je vždy vítaná a pozývame k spolupráci aj vás ostatných členov CZ.

Vypracovali: Danica Ertlová a Vladimír Scheer

 

 

3.1: Správa revíznej komisie

      Revízna komisia konštatuje, že po kontrole dokladov účtovníctva CZ a po inventarizácii majetku CZ odporúča vysloviť absolutórium predsedníctvu CZ a funkcionárom CZ a odporúča schváliť hospodárenie CZ za rok 2016.

Revízna komisia a inventarizácia majetku CZ sa uskutočnila 28. 1. 2017.

 

 

 

4. Vízia CZ pre najbližšie obdobie (2013-2018):

         Sestry a bratia. Táto vízia života cirkevného zboru vo Vrútkach je túžbou, aby sa v našom zbore pohla práca na misijnom i hospodárskom poli vpred. Ak chceme niečo robiť, musíme mať pred očami cieľ a potom budovať cestu k tomuto cieľu. Je ale veľmi zle, ak sa nemáme o čo oprieť. Treba si nám klásť otázky na celocirkevnej rovine, ale aj o to dôležitejšej lokálnej - zborovej. Tu sú nejaké otázky:

 • Kam má smerovať naša cirkev – zbor a ako sa brániť pred zvodmi sveta?
 • Ako oslovovať ľudí, ktorí odpadli a priviesť ich späť?
 • Ako priviesť evanjelium do ľudského srdca neveriaceho človeka?
 • Ako sa stať praktickou cirkvou, ktorá obstojí v dnešnom svete?
 • Sociálna oblasť - podpora

Dovolím si povedať na základe vlastných skúseností, že je to ťažké. Je to o to ťažšie, že si uvedomujem, že osloviť dnešnú generáciu 10 až 40-ročných je takmer nemožné. Zároveň sa kladie aj otázka na spolupracovníkov, ktorí sú piliermi nášho cirkevného zboru a života v ňom. Je dôležité aby boli požehnaní Pánom Bohom, inak sa práca, akokoľvek dobrá a prospešná nepodarí.

 

Preto tu je moja vízia nášho CZ: (čakám na podnety, či je správna, ako jej pomôcť, či niečo vidím nesprávne).

         Práca s ľuďmi je mojím každodenným poslaním a ľudia na území nášho cirkevného zboru sú mojím najdôležitejším a najcennejším zdrojom. Našim spoločným cieľom je Víťaziaci Kristus a všetky oči nášho cirkevného zboru sú obrátené k Nemu. Nie ako k Sudcovi, ale ako k Otcovi – k Láske, ktorej sa človek nechce vzdať. – Toto je môj – náš cieľ. Musíme si uvedomiť, že my nemôžeme robiť sami od seba nič – našou povinnosťou je však vytvárať priestor, aby mohol pracovať Boh.

         Cesta k tomuto cieľu bude ťažká. Je úplne jasné, že nejdem hovoriť o hmotnom zabezpečení CZ. Aj to je dôležité, ale to v druhej časti vízie. Teraz o tej ceste.

         Najdôležitejšie je vykročiť spoločne. Myslím si, že ak to bude len naše chcenie, tak sa to nepodarí. Preto sa v prvom rade musíme začať za naše mesto a ľudí v ňom modliť. Modliť, modliť a modliť. Prosiť Pána Boha, zveriť sa do jeho rúk, aby dal silu na zmenu myslenia a pohľadu človeka – samého na seba. Ukázať človeku, že aj on je Bohom milovaný. Predstaviť Pána Boha ako milujúceho Pána. Ako toho, kto má pre nich pripravenú svoju náruč. Toto musíme, ako spoločenstvo Božích detí ukázať ľuďom okolo nás. Všetkými spôsobmi, ktoré máme. Nie sa spoliehať len na seba, ale dať sa do spoločenstva a tak spolu budovať Kristovu cirkev.

         Na toto sú najdôležitejší spolupracovníci. Práve vy. Mám spolupracovníkov a som Pánu za nich vďačný, ale je nás málo. Práce je mnoho a pracovníkov málo.

 

 

Vízia duchovného rastu:

Deti a rodiny:

Je dôležité im ukázať formou hier, piesní a vlastným životom Ježiša Krista. Vyžaduje si to však nielen priniesť dieťa na besiedku, ale ukázať mu Krista v reálnom živote rodiny. Je preto veľmi dôležité, aby sme si začali všímať rodiny, ktoré pokrstili svoje deti. Znamená to intenzívne návštevy v týchto rodinách. A to nielen odo mňa, ako od farára, ale aj od vás, živých rodín, ktoré máme v našom zbore. Navštevovať a rozprávať sa. Prekonať možno „hanbu“ a začať hovoriť o Bohu. To sú práve tie dôležité pastorálne návštevy. Pripravovať pre nich stretnutia, kde sa nenásilnou formou hovorí o kráse života s Pánom Bohom. Zaujímať sa o nich. Podať im pomocnú ruku pri výchove, či hmotnej núdzi. Myslím si, že nám dal Pán Boh množstvo darov, ktoré môžeme využiť.

Aktuálne 2017: Tak ako aj v roku 2016, tak aj tento rok sa budem snažiť urobiť čo najviac návštev v domácnostiach hlavne detí z konfirmačnej prípravy, besiedky a náboženstva. Pre deti aj tento rok pripravujeme aktivity v rámci detskej besiedky, ktoré v deťoch vytvárajú túžbu po spoločenstve. Verím, že tak ako aj v roku 2016 sa podarí pripraviť veľkonočné a vianočné pásmo. Ak bude možnosť chcem s nimi navštíviť nejaké divadlo, či predstavenie v kine. Verím, že spravíme aj spoločné stretnutie v senioráte a možno aj nejakú tú chatu.

Dorast a mládež:

Toto je ohrozenejšia skupina mladých kresťanov. Keďže sa náboženská výchova niekoľko rokov nevyučovala, tak je často ťažké podchytiť túto generáciu detí. Potom prirodzene chýbajú aj na konfirmačnej príprave. Je to spôsobené aj tým, že vo svojich rodinách majú častokrát mrazivú atmosféru neviery. Tu je úloha pre mladých spolupracovníkov z radov dorastu a mládeže. Ukázať spolužiakom a priateľom, kto je ich ozajstný Priateľ. Tu je možnosť ekumenických stretnutí s RKC dorastom a mládežou. Pre takýto náš dorast a mládež budú aj naďalej pripravované pravidelné dorastové stretnutia, Turčianska mládež, víkendovky a tábory.

Aktuálne 2017: Stretávanie bývalých konfirmandov pokuľháva. V roku 2016 bolo len 5 krát a z toho bola jedna chata. Preto sa budem venovať hlavne týmto novým konfirmandom a dorastencom a pokúsime sa v nich vybudovať túžbu po spoločenstve. Preto pôjdeme na konfivíkendovku do Veľkého Slavkova a vezmeme ich spolu so staršími konfirmandmi na letný tábor. Zároveň sa ich budem snažiť navštíviť v domácnosti. Určite ich zapojím, tak ako minulý rok do prípravy zborového dňa. Na fare sa budeme snažiť vytvoriť priestor pre dobrú a priateľskú atmosféru. V roku 2017 bude z Nemecka vysielaný aj JesusHouse2017 – evanjelizácia pre mladých. Dúfam, že sa nám podarí vidieť a prežiť aspoň pár večerov v našej zborovej miestnosti. Tiež sa zúčastníme aj seniorátneho dňa TUS.

Stredná generácia:

Pre strednú generáciu je možnosť stretávať sa na biblických hodinách. Taktiež sa bude robiť generačné stretnutie mužov i žien, deň rodiny, ale aj deň kresťanských rodičov. Plánujeme aj naďalej retrospektívne misijné stretnutia z programov ProChrist z minulých ročníkov. V prvom rade však musíme prejaviť osobný záujem a kontakt. Súčasťou budú aj koncerty a pásma poézie.

Aktuálne 2017: V roku 2016 sme sa pokúšali rozbehnúť so ses. Kleskeňovou aj stretávanie MAMAclubu – teda mamičiek s detičkami, ktoré sme posledné dva roky krstili v našom chráme. Napriek štyrom vyhláseným stretnutiam prišli len najskôr dve a potom len jedna mamička. Škoda – robili sme to pre nich. V tomto roku sa pokúsime opäť rozbehnúť stretávanie rodín a to hlavne z prostredia detskej besiedky. Vari nám to Pán požehná – vkladáme to do Jeho rúk.

 

Staršia generácia:

Toto sú stabilné stromy snáď všetkých cirkevných zborov. Teda aj nášho. Škoda, že smrť tak často rúbe v týchto lesoch. Týmto ľuďom chceme poskytnúť radosť v dňoch staroby. Istotu, že Boh ich má vo svojom náručí. Pripravujeme pre nich Bingo večery, Zlaté a strieborné svadby, Požehnanie manželstiev pri výročiach, Guľášovú párty a prirodzene Pastorálne návštevy v domácnostiach. Taktiež je pripravená aj Zlatá a dekádová konfirmácia.

Aktuálne 2017: V roku 2016 bola naplánovaná aj dekádová konfirmácia. Bohužiaľ nám okolnosti nedovolili realizovať túto akciu. Možno v tomto roku. Pre starších máme pripravené návštevy jubilantov.

 

Spolupráca so samosprávou:

Aj tu vidím možnosť posilniť naše misijné poslanie, keďže máme v zastupiteľstvách na okolí i priamo vo Vrútkach viacero aktívnych evanjelikov.

 

Spolupráca v ekuméne a eliminácia vplyvu siekt, kultov a okultizmu:

Verím, že sa nám podarí rozvinúť spoluprácu s Rímsko-katolíckou cirkvou na všetkých úrovniach. Či už to bude v práci s deťmi, strednou generáciou, alebo so staršími. Veď nám ide o jedno – o život v čistote Božieho slova.

Zároveň sa budeme snažiť o vyučovanie, aby naši veriaci nemuseli blúdiť v „pohanských“ tradíciách, okultizme a ezoterike. Aby chápali prečo nie je dobré veriť poverám, bezvýhradne dôverovať homeopatii, zázrakom jógy, horoskopom, veštcom či pokútnym liečiteľom. Ale aby mali istotu vo viere v Trojjediného Boha.

         Dúfam, že v našom cirkevnom zbore sa nájde dostatok sily a od Pána Boha požehnanie týchto našich túžob a akcií. Mojou túžbou je, aby sme dokázali osloviť počas najbližších 5 rokov aj mŕtve duše, ktoré máme - nemáme zapísané v matrike členov CZ. Tiež urobiť vnútornú reformu nášho cirkevného zboru. To znamená odrezať preč všetko čo bráni evanjeliu vstupovať medzi nás. Zistiť skutočný stav nášho CZ v rámci živých členov. Jednoducho spraviť očistu. Počas roka by som chcel v spolupráci s jednotlivými členmi presbyterstva osloviť všetkých členov nášho CZ a zistiť ich „skutočný“ záujem o členstvo v cirkevnom zbore.

 

 

Hospodársky rast:

Aj náš CZ má majetok zdedený po otcoch. Vlastníme zborový dom, ktorý už dávno prestal slúžiť tomu, prečo bol postavený. V minulých rokoch sa stal na chvíľu aj príťažou, ale vďaka Pánu Bohu sa podarilo v roku 2015 podpísať predĺženie zmluvy s terajším nájomcom na ďalších 5 rokov. Teda do roku 2021. Podarilo sa nám, ako písala už sestra Danica mať slušné nájomné, ktoré môžeme investovať do obnovy Zborového domu. A tak v pokoji a rozvahe sme sa rozhodli postupne opraviť tento náš zborový dom. Ročne v sume cca 11 000 € z vlastných zdrojov počas 3 rokov. Začali sme už v roku 2015, tak ako to bolo naplánované a prvá fáza výmeny okien, dverí a ďalších stavebných otvorov prebehla. Verím, že všetko bude tak, ako to máme naplánované. Ďalšou vecou je to, žeby sme sa nemali spoliehať len na príjem z nájmu. Mali by sme byť sebestační na financovaní života v CZ. Desiatkami, milodarmi, oferami, ktoré dávame nie z prebytku, ale z lásky. Taktiež treba pravidelne prehodnocovať výšku cirkevného príspevku a  zmysel jeho využitia. V rámci hospodárenia sme mali aj pravidelné zbierky, kde sme vždy vopred oznámili, na čo sa finančné prostriedky zbierajú. Táto aktivita zostane aj v ďalších rokoch a to jeden krát štvrťročne. Ak sa naučíme dávať „desiatky“ - z našich výplat, dôchodkov a vreckových – náš cirkevný zbor bude môcť rozbehnúť množstvo, doteraz nepredstaviteľných aktivít. Desiatok je 10% (biblických 10%) z príjmu, ktorý máme. (400 € výplata = 40 € desiatok – je to naozaj jednoduché, ale zároveň ťažké vzdať sa týchto peňazí pre prácu v cirkevnom zbore). Zároveň je už teraz dôležité učiť sa tomuto, lebo odluka cirkvi od štátu môže nastať a potom už bude neskoro pýtať sa, či máme na to, aby sme uživili kostol, farskú budovu a farára. Naozaj by nebol problém s financiami, ak by sme dokázali trvalým príkazom zadať v banke raz za mesiac odvod peňazí na zborový účet. A na toto vznikol aj „klub trvalo prispievajúcich – desiatkárov“. Prosím – staňte sa aj vy jedným z nich – tak ako to naznačila aj správa ses. dozorkyne.

         Sestry a bratia, potrebujeme (spolu so sestrou dozorkyňou D. Ertlovou) od Vás spätnú väzbu. Aby som (sme) vedel (i), či je moje (naše) vnímanie totožné s Vašim. Dajme teda toto všetko do Božích rúk, nech nepožehná alebo zmení to, čo máme v pláne.

 

 

Napĺňanie vízie v roku 2016:

         V roku 2016 sa nám podarilo napĺňať niektoré ciele z vízie pre roky 2013-2018. Boli to hlavne vnútromisijné aktivity o ktorých sa dočítate v odstavci nižšie. Záujem v tomto roku sme venovali budovaniu vzťahov vytváraním nových možností pre stretnutia, ale aj postupnej rekonštrukcii a správe majetku. Budovali sme vzťahy s deťmi, mladými ľuďmi, ale aj strednou generáciou a staršími členmi nášho zboru. Mnoho sa vykonalo aj v hospodárskej oblasti, ktorú opísala sestra dozorkyňa. Tvorí sa aj klub trvalo prispievajúcich v našom zbore, ktorý narástol o dvoch oproti minulému roku. Vytvárali sme úzke vzťahy so samosprávou v kultúrnych, ale aj sociálnych projektoch, ale aj s bratmi a sestrami z rímsko-katolíckej cirkvi. Tiež sa darí pri viacerých aktivitách spájať okolité cirkevné zbory. Verím, že po skončení tohto päťročného obdobia si budeme môcť postaviť vyššie ciele a Pán nám ich požehná aj naplniť.

 

 

5. Dôležité udalosti v našom cirkevnom zbore:

 • Investícia do opravy zborového domu – výmena okien a oprava elektroinštalácií a rozvodov, tiež oprava bleskozvodu
 • Pokračovali sme v úprave okolia chrámu a nové osvetlenie priestoru podľa návrhu brata M. Čambora
 • Zakúpili sme kosačku s pluhom a postavili sme pre túto techniku priestor, ktorý sa nachádza v priestoroch hospodárskej budovy
 • Zapožičali sme 4000 € na rekonštrukciu farskej budovy v CZ Háj
 • Namaľoval a ošetril sa plot okolo farského pozemku a prebehla oprava vstupnej brány
 • Zakúpilo sa plátno k dataprojektoru do kostola
 • V priebehu roka sa zrealizovalo aj mnoho vnútromisijných udalostí.
 • V našom zbore sa konal seniorátny konvent Turčianskeho seniorátu a seniorátne stretnutie žien TUS a zúčastnili sme sa aj V. Evan. cirkevných dní v Maďarsku
 • Zúčastnili sme sa aj seniorátneho stretnutia mužov v Prievidzi
 • Odbavil som so sestrou M. Bubeníkovou aj dvoje služby Božie v Skanzene
 • Pokračovali sme v dôležitej aktivite a to v stretnutiach po SB vždy v prvú nedeľu v mesiaci, kde sme spolu vypili kávu, čaj a zjedli koláčik
 • Mali sme zborový deň, mládežnícky tábor, víkendovka v Jedľovinách, seniorátny tábor dorastu v Slavkove, grilovacie a gulášové stretnutia pre spolupracovníkov v CZ, detské besiedkárske párty a ďalšie rôzne stretnutia
 • V pôste a advente sa uskutočnili koncerty a pásmo poézie a tiež tu vystúpili aj deti z Evanjelickej základnej školy z Martina
 • Mali sme aj požehnanie školákov k začiatku nového školského roku

 

 

6. Sčítanie ľudu v roku 2011

         Sčítanie ľudu v roku 2011 odhalilo množstvo našich „tajných učeníkov“. Členov, o ktorých nikto nevie. Podľa sčítania ľudu je vo Vrútkach 1095 evanjelikov. Zapísaných máme 899. Tento rozdiel môžeme prekonať jedine tak, že budeme naplno konať pastorálnu a vnútromisijnú prácu v našom cirkevnom zbore.

 

 

Pripravované akcie 2017 VMV:

 • Stretnutia rodín pokrstených detí
 • Zborový deň – deň rodiny
 • Stretnutie mládeže, dorastu, mužov, či žien seniorátu a dištriktuálne stretnutie
 • Celoslovenské stretnutie k 500. výročiu reformácie
 • Nová pohľadnica CZ k 500. výročiu reformácie
 • Osadenie tabule na priečelie kostola s menami kňazov nášho CZ
 • Zborový výlet
 • Vianočné posedenie
 • Školenie pre prácu s deťmi a mládežou
 • Guláš pre aktívnych členov nášho CZ
 • Deň detí, Reformačná a Mikulášska párty
 • Detské a dorastové tábory a víkendové stretnutia
 • ProChrist retrospektíva (pôst) a JesusHouse 2017

Pozývam Vás do tímov organizátorov aj návštevníkov.

Vyčlenené prostriedky z rozpočtu CZ na VMV aktivity pre rok 2017 v sume do 1500 €.

 

 

Pripravované akcie - Hospodársky výbor – v rámci rozpočtu na rok 2017:

 • Zateplenie farskej budovy a rekonštrukcia strešnej časti – uzavretie
 • Oprava oplotenia - cokeľ
 • Príprava drevnej hmoty na kúrenie
 • Predaj pozemkov lesného charakteru a kúpa TTP, či stavebného pozemku v intraviláne mesta Vrútky
 • Čistenie krovu kostola (svojpomocne, kontajner sponzorsky)
 • Očistenie interiéru fary od latexového náteru a úpravu stien na fare
 • Rekonštrukcia kúrenia vo farskej budove s napojením kostola na temperovanie kostola v zimných mesiacoch
 • Oprava okenných rámov a okien na kostole
 • Postupná výmena okien na Zborovom dome
 • Generálna oprava strešnej krytiny na malej budove v blízkosti Zborového domu
 • Oprava a tapacírovanie oltára
 • Modernizácia osvetlenia v kostole a postupná výmena žiaroviek v lustroch za úsporné 
 • a iné

Pozývam Vás aby ste sa stali jedným z tých, ktorí priložia ruku k dielu.

 

 

G: Poďakovanie

 

Pán Boh požehnal rok 2016 v našom cirkevnom zbore. Je to skutočnosť, pretože sa nám vo vnútromisijnej i hospodárskej oblasti darilo. A mnohí z Vás pridali ruky k tomuto dielu. Preto Vám všetkým ďakujem. Z celého srdca ďakujem za akúkoľvek pomoc pri rozvoji nášho sľubu, že budeme vernými strážcami a učiteľmi tých, ktorí nám boli zverení. Ďakujem sestre Danici Ertlovej – našej dozorkyni za skutočne plodnú a príkladnú spoluprácu na tejto vinici a verím, že nám aj v roku 2017 Pán požehná vzájomnú spoluprácu a správu nám zvereného stádočka.

Ešte raz všetkým Vám vďaka za ruky, ktoré pomohli a srdcia, ktoré sa modlili za dobré dielo konané na vinici Pánovej tu vo Vrútkach.

                                              ThDr. Marián Krivuš

 

 

Zborové informácie:

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Vrútky

Evanjelický a. v. farský úrad Vrútky

Horná Kružná 18

038 61 Vrútky

IČO: 31939830 / DIČ: 2020604487  / č.ú.: 0061321713/0900

Telefónny kontakt: 043 4284388 a 0911 349355 Email: czvrutky@gmail.com  Web: www.vrutky.estranky.sk

 

Sídlo zborovej diakonie: Evanjelický zborový dom; Francúzskych partizánov 17; 038 61 Vrútky

Poštový styk: ECAV - Vrútky, Horná Kružná 18, 038 61 Vrútky

 

Predsedníctvo CZ: ThDr. Marián Krivuš a Ing. Danica Ertlová

Presbytestvo CZ:

Belejová Jela, Belláková Magda, Bercíková Drahoslava, PhDr. Bubeníková Milina, Čamborová Viera, Dabová Anna, Ing. Darulová Drahomíra, Habiňáková Elena, Knapcová Oľga, Kramár Igor, Lamoš Alexander, Lamošová Margita, Ing. Lapišáková Jana, Medvecký Ján, Nahálková Viera, Petrovič Vladimír, Podolayová Anna, Ing. Raffaj Viliam, Rusnák Jaroslav, Ruttkay Milan, Rybakov Peter, Simonidesová Viera, Ing. Scheer Vladimír, Šafranová Emília, Turčániová Oľga, Vladárová Zita, Wittyová Elena

 

Skutočné čerpanie rozpočtu v roku 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017

 

Príjem                                                     skutočnosť 2016  návrh  2017

Milodary

 

7.628,58

8.000,00

Ofery

 

5.355,28

5.500,00

Cirkevný príspevok

 

5.315,50

5.300,00

Príjmy zahr. do základu dane

(nájom)

14.276,88

16.200,00

Ostatné

 

1.052,61

3.000,00

 

 

 

 

PRÍJMY CELKOM:

 

33.628,85

38.000

 

 

 

 

Výdavky:

 

 

 

opravy a investície

 

20.742,61

18.000,00

cestovné

 

192,53

1.000,00

telefón

 

649,23

650,00

revízie

 

312,50

 

poistky

 

446,70

460,00

ostatné výdavky na služby

 

892,80

1.000,00

réžia: knihy a časopisy

 

1.783,01

2.000,00

ceniny

 

53,95

 

kancelárske potreby

 

242,28

200,00

čistiace potreby

 

64,41

100,00

pohonné hmoty

 

7,58

 

ostatná spotreba materiálu

 

3.519,31

3.000,00

vodné, stočné

 

251,35

500,00

elektrina

 

4.541,95

4.000,00

plyn

 

612,68

1.000,00

daň z príjmu

 

0,00

3.200,00

daň z nehnuteľností

 

1.315,43

1.300,00

Ostatné výdavky: príspevok vyššej COJ

 

1.382,24

1.500,00

ostatné dary a príspevky

 

513,95

 

poskytnuté pôžičky

 

4.000,00

 

ostatné výdavky

 

33,06

 

 

 

 

 

VÝDAJE CELKOM:

 

41.557,57

37.910

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOSTATOK

 

-7.928,72

90

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový finančný stav zboru k

 

 

 

 

01/01/2016

31/12/2016

 

Pokladňa

431,49

153,35

 

Účet v SLSP

14.902,24

7.251,66

 

 

15.333,73

7.405,01