Choď na obsah Choď na menu
 


Výročná kňazská správa o živote Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom vo Vrútkach za rok 2017

 

Správa  prednesená na výročnom účtovnom konvente v 1. pôstnu nedeľu, 18. februára 2018 v rámci predpoludňajších Služieb Božích.

 

 

„Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané."

Evanjelium podľa Matúša 6:33

 

 

 

Velebný konvent – milé sestry a bratia v Kristu Ježišu!

Zodpovednosť ...     Rok 2018 je už v plnom prúde. Denne sa stretávame s mnohými vecami, ktoré nám buďto vyčaria na tvári úsmev a do srdca prinesú mier a pokoj, alebo nás donútia zastaviť sa a premýšľať nad tým, čo sa nás pokúša zlomiť. Áno, svet človeka pozostáva z mnohých vecí. Niektoré sú radostné a niektoré sú smutné. Sami sa však mnohokrát dostávame do situácií, ktoré sú vyústením našich zlých, či neopatrných rozhodnutí a potom musíme hasiť oheň hnevu, nepokoja a bolesti. Preto je nesmierne dôležité pristupovať k životu zodpovedne. Vidieť aspoň krok, či pol kroku pred seba. Najlepšie je ale, ak môžeme svoje rozhodnutia vopred konzultovať s niekým, kto nám dá múdru radu. My to môžeme robiť. Nie sme odkázaní len sami na seba. Máme Pána, ktorý je múdry, láskavý, prajný, ... Máme Pána Boha, na ktorého sa môžeme kedykoľvek obrátiť so svojimi radosťami i starosťami a On nás prevedie životom „svojich múdrych rozhodnutí“. Božie kráľovstvo je cieľ a Jeho spravodlivosť je vodítkom do tohto cieľa. Ak sa tohto pridŕžame, všetko po čom v pokore pred Bohom túžime nám bude pridané. Nesieme zodpovednosť kráčať po ceste múdrosti, viery a lásky. Máme zodpovednosť nielen za svoj život, ale aj za životy ľudí okolo nás. Aby svet videl a zažil Krista skrze našu odvahu slúžiť Jemu a len Jemu. A hoci potrebujeme na svoj život i veci sveta, hoci sa stretávame s dobrým aj zlým, je dôležité neprepadnúť rezignácii, či nebodaj začať slúžiť bohom tohto sveta ako peniaze, moc, neláska, či pýcha. Verš na rok 2018 z Matúšovho evanjelia 6:33 nás upozorňuje na to, že našim múdrym a dobrým Bohom je Hospodin. V roku 2018 nás čakajú viaceré veľké udalosti. Spomienky a výročia na roky 1848, 1918, 1968, 1988 či 1998, čakajú nás aj voľby. Nielen tie komunálne, ale v prvom rade cirkevné, kedy si budeme voliť svojich presbyterov, dozorcov a biskupov. Verím, že zodpovednosť nebude deklarovaná len sľubmi, ale aj skutočným životom kandidátov.

Rok 2017 bol v našej cirkvi významným medzníkom. Pripomenuli sme si 500. výročie reformácie. Nielen v našej cirkvi, ale aj v našom cirkevnom zbore sme žili týmito oslavami. Pre rok 2017 sme mali vybratý vzácny verš z Listu Židom 13:7  „Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie.“ Spomínali sme. Tešili sme sa. Žili sme bohato na duchu, ale i na statkoch. V našom cirkevnom zbore sme sa pripravovali počas Služieb Božích, biblických hodín, Besiedky na udalosť, ktorú sme slávili 31. 10. 2017 v našom Božom chráme. Duchovne sme prežívali to nesmierne dôležité, o čom Martin Luther hovoril nielen slovom, ale tak aj činil. Obnova, reformácia a zmena života. Netýkala sa len našich životov, či nášho mikrokozmu v ktorom žijeme. Týkala sa aj nášho okolia, nášho mesta i našej krajiny a sveta, ktorý nám dal Pán Boh do správy. Duchovná obnova a zmena – reformácia vnútorného prežívania s otázkou: Kam smeruje môj život? bola ústrednou témou našich výkladov a kázaní z Božieho slova. Zároveň sme sa snažili dobehnúť aj resty v hospodárskej oblasti. Podarilo sa nám sčasti vysporiadať sa s majetkom, ktorý nám bol na príťaž, či sme dokončili prvú fázu obnovy zborového domu i farskej budovy. Bolo toho naozaj mnoho a ja ako farár môžem povedať, že sa Pán Boh k nášmu dielu priznal. Vidím to v prvom rade v radosti, ktorú ako spoločenstvo Božieho ľudu prežívame. Tiež v tom, že sme sa akosi viac začali zaujímať jeden o druhého. O vzájomné potreby. A sestry a bratia – môže to byť ešte lepšie. Stačí k tomu jediné – zveriť sa naplno do Božích rúk. To čo Martin Luther začal pred 500 rokmi a my sme si v roku 2017 pripomenuli, môže naplno kvitnúť, dozrievať a dávať úrodu. Pretože Boh je mocný.

MariánKrivuš – váš farár

 

 

1. Cirkevno - zborový život

 

A. Bohoslužobný život

Služby Božie:

Bohoslužby teda služby Božie (SB) v roku 2017 boli konané pravidelne. Stretávali sme sa v našom vykúrenom kostolíku Dr. Martina Luthera na ranných hlavných SB o 9:05 hod. Počas celého roka sme využívali Dataprojektor, na ktorom sa nám zobrazuje celý priebeh SB. Tiež máme ku kázni tematické obrázky – veď ako sa hovorí „Raz vidieť je 100 krát viac ako počuť.“. Tieto obrázky nás vťahujú hlbšie do Božieho slova, pretože sa zapojí viac zmyslov do prežitia tej vzácnej chvíle, keď k nám Duch Svätý, hovorí skrze Slovo Božie a jeho výklad. Aj v roku 2018 budeme pokračovať v tejto praxi. Naše sestry, Janka Mráziková a Elenka Wittyová, sú už výborne technicky zručné a zvládajú náročnú techniku. Srdečne Vám, milé sestry, ďakujeme. Stretávali sme sa aj na večerných SB spravidla o 17.00 hod. Na SB nás sprevádzala sestra kantorka Milina Bubeníková, za čo jej chcem poďakovať.

SB sa odbavovali podľa liturgie, ktorú nám predpisuje naša Evanjelická liturgická kniha - Agenda. Hlavné – ranné služby Božie (SB) boli odbavované v každú nedeľu i vo sviatok. Spolu 63 krát. Na týchto SB sa priemerne zúčastnilo 105 ľudí (101 v roku 2016). Opäť nám láskavý Pán Boh dal radosť z rastu. Počet členov nášho cirkevného zboru poklesol o 7 členov na 892 (r. 2016 – 899 č.), pretože sa  nám vysťahovali až tri veľké rodiny a hoci sme aj krstili a prijímali nových členov do CZ predsa bol mínusový rozdiel.

Aj v roku 2017 sme posielali pohľadnice do domácností pri výročiach a životných jubileách. Prináša to ovocie, pretože tí, ktorí nevládzu a sú pokročilí vekom, vedia, že na nich myslíme. A zase tí, ktorí môžu, ale zabúdajú na svoj CZ pre množstvo starostí života, pri pohľade na pozdrav predsa len prídu navštíviť naše – ich??? spoločenstvo.

V roku 2017 nám klesol aj počet neplatičov cirkevného príspevku. Možno sa pýtať prečo to spomínam pri bohoslužobnom živote. Dôvod je jednoduchý. Naše sestry a bratia, ktorí chodia vyberať cirkevný príspevok, sú zároveň aj misionármi. Sú tými, ktorí sa stretávajú s ovečkami, ktoré akosi nevedia trafiť do svojho košiara. Síce sú evanjelici, platia si príspevok, ale cestu „domov“ akosi stratili vo víre života a sveta. Práve naše sestry a bratia prichádzajú do takýchto domácnosti nielen s požiadavkou na príspevok, ale aj s pozvaním. S pozvaním, aby prišli medzi nás. Aby našli cestu domov – domov, do svojho CZ, kde na nich s túžbou čakáme. Modlite sa preto za týchto ochotných spolupracovníkov, aby im Pán požehnal ich neľahkú službu.

 

SB odbavovali v minulom roku v cirkevnom zbore vo Vrútkach títo kazatelia:

ThDr. Marián Krivuš – zborový farár vo Vrútkach

ThDr. Jana Bosáková, PhD. – duchovná správkyňa v ESŠ v Martine

Mgr. Margita Dieová – zborová farárka v Záturčí

Ing. Danica Ertlová – dozorkyňa CZ Vrútky

        

V roku 2017 sa na hlavných, sviatočných a večerných SB spievalo 195 piesní z Evanjelického spevníka.  Mládežnícke piesne s gitarou sa spievali 5 krát. Väčšina z piesní sa hrala a spievala 1 krát. Niektoré piesne sa však spievali aj viackrát a to z dôvodu, že k príležitostiam cirkevného roka je málo piesní – zvlášť Krédo – vyznanie viery. Na večerných službách Božích v období pôstu a adventu a na biblickej hodine boli hrané a spievané aj menej známe piesne, ktoré sme si prespievali ako prípravu na HSB. Organový sprievod bol prevažne z Evanjelickej partitúry M. Bázlika a K. Wurma. Pri službách Božích s čítaním pašií bol organový sprievod podľa Partitúry k Pašiám, ktorú zharmonizoval J. Bunčák. 

Vypracovala: M. Bubeníková

 

Večierne:

Pôstne večierne sme mali v počte 6 s priemernou účasťou 15 ľudí.

Adventné večierne sme mali v počte 3 s priemernou účasťou 11 ľudí.

Stredtýždňové sviatočné sme mali v počte 2 s priemernou účasťou 35 ľudí.

 

Stretnutia v pôste aj advente majú veľký zmysel. Človek sa na nich dostáva do hlbšieho kontaktu s Písmom Svätým, pretože sa na nich často rozoberá práve nedeľný kázňový text, ale s trochu iným a širším pohľadom na danú tému. Budem nesmierne rád ja osobne, ale iste aj celé naše spoločenstvo, ak si na tieto stretnutia nájdete čas.

 

Štatistika:

 • Zapísaní členovia: 892
 • Členovia podľa sčítania z roku 2011: 1095
 • Odhlásili sa z CZ: 11
 • Prihlásili sa do CZ: 6
 • Vstúpili do cirkvi:1
 • Vystúpili z cirkvi: 0
 • Hlavné SB v nedeľu a vo sviatok: 63 s priemerným počtom ľudí na jedny SB: 105

 

 

B. Vnútromisijná činnosť

 

          Biblické hodiny pre starších:

       V roku 2017 sme sa stretávali na biblických hodinách vo večernom čase striedavo o 17:00 hod a 16:00 hod. Stretnutie trvá cca 60 minút. Stretávali sme sa hlavne vo štvrtok. V roku 2017 nás bolo priemerne na 25 stretnutiach 11.

 

      Biblické hodiny pre dorast a mládež a konfirmačná príprava:

       V roku 2017 sme mali konfirmáciu mládeže. Konfirmovali sme 3 chlapcov a 3 dievčatá. V roku 2017 bol konfirmovaný aj jeden dospelý človek. Konfirmácie sa zúčastnili aj mladí ľudia z Evanjelickej spojenej školy v Martine, ktorých na túto životnú udalosť pripravovala pani farárka Janka Bosáková. Títo mladí ľudia boli z územia nášho mesta Vrútky. Do druhého ročníka je prihlásených 6 konfirmandov z nášho CZ ale aj z Kľačian a Lipovca. Trošku ma mrzí, že akosi pokuľháva dorastenecké stretnávanie a to hlavne z dôvodu zaneprázdnenosti týchto mladých členov cirkvi. Aj konfirmačná príprava musela byť rozdelená na dva termíny, keďže od septembra nebolo možné nájsť jeden spoločný termín. Preto sa stretávame raz v stredu a ďalší krát v piatok. Ďalej pokračujeme v spolupráci s bratom farárom Tomkom z Krpelian a bratom farárom Germanom z Blatnice. Konfirmačné učivo preberáme z príručky od brata Hvožďaru a v druhom ročníku prípravy sa venujeme čítaniu a výkladu Evanjelia podľa Marka. Dorastenecké aktivity sú z cyklu Tvoj život v Kristu. Bohužiaľ, občas sme však na stretnutí len 2-3. Stretli sme sa 33 krát s priemernou účasťou 6.

 

          Detské SB – besiedka:

         Rok 2017 bol požehnaný na stretnutia s deťmi. Máme občas besiedku, kde sa stretne do 20 detí. Je to veľká a radostná skupina. Vedie ich pani farárka Janka Bosáková so svojou švagrinou Martinou Krivušovou, Lea Miková, Ľubka Pavlíková a Evka Holbusová. Preberajú učivo pre detské besiedky, ktoré pripravil VMV Východného dištriktu, ale aj vlastné lekcie, ktoré si pripravujú sami. Najvhodnejšie by však bolo, ak by bol jeden učiteľ a ten by si viedol systematické učivo. Napriek personálnym problémom je besiedka vždy profesionálne pripravená. Vidíte to aj sami, že deti na besiedku prichádzajú rady. Keďže sa stretávajú najskôr v kostole a cez prvú pieseň si prichádzajú pre požehnanie, vidíte, že občas sa ani nezmestia pred oltár. Nech Pán Boh žehná túto vzácnu prácu našich sestier. Patrí im za to nesmierna vďaka. Naďalej prosím o modlitby za túto prácu i za naše sestry!!! V roku 2017 sa stretli na 48 stretnutiach v priemernom počte 12.

 

         Modlitebné spoločenstvo:

     V našom zbore dlhodobo fungovalo modlitebné spoločenstvo. Rok 2017 bol však ťažký. Rôzne choroby a ťažké situácie života znemožňovali pravidelné stretávanie. A tak sa sestry modlili za cirkev, za nás, za svet, vlastne za všetko hlavne individuálne vo svojich domácnostiach. Boh im za to žehnaj!

 

         Vyučovanie náboženstva:

      V školskom roku 2017/2018 sa náboženská výchova evanjelická vyučuje na ZŠ Hany Zelinovej (27 detí) – t.j. štyri vyučovacie hodiny (1. – 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník a 5. – 8. ročník). V Spojenej škole na ul. Štefánikovej (15 detí) – čo sú dve vyučovacie hodiny (1. – 4. ročník a 5. – 8. ročník). Evanjelické náboženstvo navštevuje teda 42 žiakov. Je to o štyri deti viac, ako v roku minulom, za čo som opäť veľmi vďačný. Vyučovanie navštevujú deti z Vrútok, Priekopy, Lipovca a T. Kľačian. Tak ako som napísal aj minulý rok – v tejto aktivite vidím obrovský misijný potenciál. Mnoho rodičov svoje deti v domácnosti nevedie k viere v Pána Ježiša. Neprichádzajú ani na SB. Preto som rád, že im dovolia, podľa krstného sľubu, navštevovať aspoň vyučovanie náboženstva. A tak deti, s ktorými sa stretávam na hodinách, môžu a verím, že v sile Svätého Ducha, aj robia misiu vo svojich rodinách. Nezabudnite sa modliť za tieto deti a mládež.

Na školách vyučujem ja sám 6 vyučovacích hodín z učebníc evanjelickej cirkvi.

 

          Vstup do cirkvi:

       V minulom roku do našej cirkvi vstúpila jedna sestra, ktorá bola pokrstená ako rímsko-katolíčka.

        

Pohreb:

V minulom roku sme sa z Božej vôle rozlúčili cirkevným spôsobom s 18 členmi nášho cirkevného zboru. Zväčša to boli starší členovia nášho zboru. Ja osobne vnímam pohrebné počestnosti ako priestor pre zvesť Božieho slova aj tým, ktorí možno nikdy neboli v kostole. Pri pohrebných kázňach vždy vychádzam z Božieho slova, ktoré aplikujem na aktuálnu situáciu v rodine, či v prostredí, odkiaľ vyprevádzaný pochádzal. Zaregistroval som však aj jednu pre mňa negatívnu vec. Čím ďalej tým viac prestávajú ľudia na pohreboch spievať. Dôvodom je to, že ľudia prichádzajúci na pohreby nemajú žiadnu skúsenosť s cirkvou – žiadnu skúsenosť so  spoločenstvom a tak sa stávalo, že sme spievali občas len dvaja – traja.

Štatistika: Muži: 9, Ženy: 9, Spolu: 18

 

         Sobáš:

Z Božej a v Božej milosti vstúpili do stavu manželského 3 páry – krížne manželstvá 2 a jeden evanjelický. Zaujímavosťou je jeden sobáš, kde sme sobášili evanjeličku a hinduistu, ktorý však deklaroval, že rozmýšľa o prestupe ku kresťanstvu. Tak ako minulý rok aj teraz dávam do pozornosti požehnanie manželstva, ktoré je vlastne obnovením manželského sľubu pri výročí, alebo je to potvrdenie sľubu, ktorý si dali manželia na úrade. V roku 2017 sme mali jedno takéto požehnanie civilného sobáša.

 

Pastorálna činnosť:

V roku 2017 som sám, alebo so sestrou Milinou Bubeníkovou navštívil viaceré domácnosti na Vrútkach, Lipovci, Kľačanoch, či v Martine. Ako som už predtým písal, Vrútky nie sú Tisovec. Tam som mohol byť na návštevách v domácnostiach aj 2 x do týždňa a bolo by málo. Tu zväčša prebiehajú pastorálne návštevy a pastorálna starostlivosť na farskom úrade. Či už je to pred pohrebom, príprave na krst, sobáš, alebo prijatie do cirkvi. Občas sa stalo, že sa ľudia chceli len vyrozprávať. Nezabudnite: „Dvere na faru máte vždy otvorené. Som tu pre vás.” Pastorálna činnosť bola v roku 2017 pri 47 stretnutiach v domácnosti, či na fare.

 

Posviacka domácnosti:

Ďakujem Pánu Bohu, že som mohol v minulom roku vykonať aj dve posviacky domácnosti. Aj toto je možnosť, ako sa spoločne zdieľať.

 

Starostlivosť o seniorov:

Na území nášho mesta máme jedno zariadenie Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb SENIOR. V Priekope je také isté zariadenie BENETRIX. Na základe dohovoru so sestrou farárkou Mgr. M. Dieovou, sa starám aj o tento domov. Podobné zariadenia sú aj v Martine, ale aj v Sučanoch, kde tiež z času na čas zavítam. Každý mesiac, vždy v druhý piatok v mesiaci tieto zariadenia navštevujem so sestrou kantorkou M. Bubeníkovou, či sám a vykonávam tam služby Božie v skrátenej forme. Každý druhý mesiac tam prisluhujem bratom a sestrám aj sviatosť Večere Pánovej. Navštevujem ich aj na izbách, ak je takáto požiadavka od klientov týchto zariadení. Snažím sa zúčastňovať aj spoločenských udalostí, ktoré usporiadavajú tieto zariadenia.

V Benetrixe máme vlastný Bohoslužobný priestor na 2. poschodí, kde sa nás stretáva do 20 klientov zariadenia. Stane sa občas, že je nás aj viacej. V Senior Vrútky sa stretávame v jedálni, kde sa vždy vytvorí priestor s oltárom. Tu sa nás stretáva do 35 klientov zariadenia. Neprichádzajú len naši evanjelici, ale aj bratia a sestry z RKC cirkvi. Prídu však aj neveriaci a tí to vnímajú skôr ako spoločenskú aktivitu, čo mne vôbec nevadí, pretože aj ich zasahuje Božie slovo. Dvakrát počas SB v zariadeniach vystúpil aj spevokol CZ zo Záturčia a priniesol ľuďom v zariadeniach nový zážitok viery. Skutočne som rád, že môžem týchto vzácnych ľudí navštevovať.

 

 

C. Sviatosti

 

        Krst:

V minulom roku bolo vykonaných 15 krstov, 9 detí a 6 dospelých. Ako sme si schválili v štatúte zboru, v  našom CZ sa krstí v nedeľu počas hlavných služieb Božích. Tieto krsty sú vždy radostným okamihom v spoločenstve nášho chrámu. Rodičia i celá rodinka má priamy kontakt s celým cirkevným zborom a je to zároveň pre nich výzva k životu s Pánom.

 

Večera Pánova:

      Pri stole Pánovom sa stretávame pravidelne raz do mesiaca. Niekedy aj viackrát, zvlášť, keď sú nejaké sviatky. Stôl Pánov je príležitosť spoločne s celým zhromaždením byť prítomný na viditeľnom znamení – znamení milosti a zmierenia. Aj toto sú radostné chvíle nášho zboru. Veď takmer vždy po spovedi, prichádza skoro celé zhromaždenie a prijíma túto sviatosť. Som tomu naozaj veľmi rád. Pri počte 892 zapísaných členov, pristúpilo k tejto sviatosti v chráme Božom 874 ľudí. V domácnosti pristúpili 4 a v DD a DSS 200 ľudí. Spolu 1078.

 

2. Život zboru

 

   Presbyterstvo

  Zborové presbyterstvo (27 členné) sa v minulom roku stretlo na svojom zasadnutí 2x.

 Zaoberali sme sa otázkami duchovného aj hospodárskeho charakteru. Týkali sa rekonštrukčných prác na fare, predovšetkým zateplenia farskej budovy. V súvislosti s tým sme navrhli schváliť na konvente navýšenie rozpočtu na túto akciu, preberali sme súdny proces s pánom Navarčíkom, schválili sme odpredaj lesných pozemkov. V súvislosti s oslavami 500. výročia reformácie sme schválili výrobu upomienkových predmetov a kamenných tabúľ s menami duchovných, ktorí pôsobili v našom CZ, ktoré sme umiestnili na priečelie chrámu.

  Zároveň sme sa niekoľkokrát operatívne po SB stretli, aby sme v úzkom kruhu presbyterov a členov Hospodárskeho výboru rozhodli o aktuálnych záležitostiach. Riešili sme nielen hospodárenie, ale aj vnútromisijný život zboru.

 

  Konvent

Konvent sa stretol v minulom roku trikrát. Konventy prebiehajú v pokojnej a naozaj pracovnej atmosfére. Dávajú možnosť prežívať v CZ, ale aj osobne, zodpovednosť za život v tejto našej Vrútockej komunite veriacich evanjelikov.

 

Spolupráca s vyššími cirkevno- organizačnými jednotkami (COJ)

Náš CZ je súčasťou Turčianskeho seniorátu a tiež Východného dištriktu i generálnej cirkvi. Spolupráca s vyššími COJ je na dobrej úrovni. Či už je to v rámci bratsko-sesterského života v našom senioráte, ale aj v rámci dištriktu a generálnej cirkvi. Zúčastnili sme sa na viacerých spoločných stretnutiach na všetkých úrovniach cirkvi. Či už to boli seniorátne stretnutia mladých Turčianska mládež, stretnutie mužov, stretnutie žien, stretnutie besiedky, stretnutia seniorátne ale aj dištriktuálne. Ja, ako farár som sa zúčastnil aj teologickej konferencie, stretnutia farárov v rámci seniorátu (pravidelne raz za mesiac), ale aj ďalších aktivít v našej cirkvi. Osobitne by som vyzdvihol láskavú, priateľskú a naozaj bratsko – sesterskú atmosféru v našom najbližšom okolí v spolupráci s blízkymi cirkevnými zbormi. Zvlášť si vážim spoluprácu s bratom farárom Mgr. P. Tomkom z Krpelian a bratom farárom Mgr. T. Germanom z Blatnice, kde spoločne organizujeme viaceré podujatia s mladými počas roka. Keďže mám len vás – teda Vrútky, keď treba dokážem si to zariadiť tak, aby som mohol zastúpiť aj bratov a sestry z okolitých cirkevných zborov. Minulý rok som vykonal dvoje služby Božie aj v Múzeu Slovenskej dediny v Jahodníkoch.

V roku 2017 prišlo medzi duchovných v Turci viacero nových tvári, čomu sa veľmi teším. Zvlášť preto, že môžeme vytvárať jednotu pokoja a nemusíme byť v strese, či sa všetko stíha. Prináša to pokoj do seniorátu a do farárskej služby.

Najväčšou udalosťou boli oslavy 500. výročia reformácie na Seniorátnom dni“, ktorý sa uskutočnil 10. 9. 2017 v Martine. Bolo to nesmierne posilňujúce a povzbudzujúce stretnutie, kde sme spoločne prežívali silu viery nielen dôb minulých, ale aj tých dnešných. Celé Memorandové námestie bolo plné a neskôr či už na prednáškach, divadle či opere, ale aj pri detských hrách bolo zrejmé, že viera v Krista nie sú len slová. Boh žehnaj viac takýchto stretnutí a patrí sa poďakovať predsedníctu TUS bratom M. Kaňuchovi a J. Beňuchovi, ale aj celému CZ v Martine i všetkým, čo s tým mali nesmiernu robotu, že sa podarilo zorganizovať toto vzácne stretnutie. Tiež sme sa zúčastnili aj SEMFESTu 2017 v Necpaloch.

 

  Spolupráca so samosprávou

Náš CZ je na území mesta Vrútky, ale zasahuje aj do územia (naši členovia) aj Martina, Martina - Priekopy, Lipovca, T. Kľačian a priľahlých častí. Niektorí naši členovia sú priamo zamestnancami samosprávy. Spoluprácu môžem označiť ako dobrú. Ale vždy je čo zlepšovať a vzájomne sa podporovať v činnostiach, ktoré sú na prospech oboch strán. Uskutočnili sa aj vzájomné stretnutia a koncerty, ktoré v našom chráme organizovali súčasti MÚ Vrútky.

 

  Ekuména a spolupráca

V našom meste pôsobia dve veľké cirkvi. Rímsko-katolícka a evanjelická. Aj v roku 2017 sme mali spoločné stretnutie a to na Cyrilo-metodejskom misijnom dni v Jedľovinách, ktoré zorganizovala RKC farnosť a brat dekan J. Petráš. Myslím si, že v našom mestečku je spolupráca medzi našimi cirkvami nadštandardná a ide nám o jednu a tú istú vec.

 

Tlačoviny a knižnica

V našom cirkevnom zbore zabezpečuje tlačený materiál z Tranoscia sestra A. Dabová, za čo jej ďakujem. Zároveň sa do CZ objednáva aj Evanjelický Posol, Cirkevné listy. Evanjelický východ, dúha, rozmer a iné aktuálne časopisy s kresťanskou tematikou, ktoré si môžete zakúpiť či požičať. Predaj kníh sa v roku 2017 utlmil.

 

Kancelária

Kancelária sa vedie podľa platných cirkevno-organizačných pokynov ECAV na Slovensku. Je  zavedený registratúrny poriadok. O kanceláriu sa starajú sestry D. Ertlová a V. Čamborová, za čo im ďakujem. Kronika sa vedie v rámci týchto výročných správ.

 

  Chrám

     O náš chrám, ale aj o faru sa vzorne starajú sestry kostolníčky Elena Wittyová a Jana Mráziková, za čo im aj tento rok úprimne a srdečne ďakujem. Verím, že sa medzi Vami, milé sestry, prípadne bratia, nájdu opäť ako tento rok brigádnici, ktorí pomôžu pri veľkých upratovaniach. Zároveň sme do chrámu zakúpili aj plynové ohrievače, dataprojektor a plátno a MP3 prehrávač ktoré zvyšujú komfort stretnutí.

 

 

3. Hospodárenie

        

Hospodársky život zboru v r. 2017

 

Povinnosťou každého kresťana je byť aj dobrým hospodárom a zodpovedne nakladať so zvereným majetkom. O to sme sa snažili aj v uplynulom roku.

 

Finančné hospodárenie – významne ovplyvňuje možnosti zboru rozvíjať rôzne aktivity v duchovnej a hospodárskej oblasti. Na základe uzavretého dodatku k zmluve s firmou ADEX na ďalších 5 rokov, platí nám firma nájomné 1350,- € mesačne. Vďaka pravidelným mesačným príspevkom pre potreby zboru v roku 2017 pribudlo na účet spolu  1 470,- € od 8 členov klubu desiatkárov. Sme vďační aj za túto formu pomoci pre CZ a boli by sme radi, keby sa do tejto formy pomoci zapojili viacerí, predovšetkým zamestnaní členovia CZ.

Čo sa týka cirkevného príspevku, aj v minulom roku bol pre dospelých 7,- €, pre dieťa do 14 rokov 3,- €. Cirkevný príspevok aj naďalej vyberáme prostredníctvom ochotných bratov a sestier. Mnoho našich členov pravidelne prispieva aj vyššou čiastkou, a môžeme konštatovať, že sme sa už takmer vysporiadali s neplatičmi, za ktorých sme museli odvádzať poplatky pre vyššie COJ. Niektorí z nich sa v minulosti vzdali členstva v CZ, aby si nemuseli splniť ani túto základnú povinnosť. Na tomto mieste by sme chceli poďakovať bratom a sestrám, ktorí ochotne a nezištne navštevujú domácnosti pri výbere cirkevného príspevku a konajú tak zároveň aj misijnú a diakonickú službu.

 

Predaj a zámena pozemkov

Predaj všetkých pozemkov bol schválený na zborovom konvente 2. 7. 2017 a seniorátne presbyterstvo udelilo súhlas k odpredaju týchto pozemkov. Predaj sa uskutočnil v auguste 2017 a všetky zmeny sú už vysporiadané na Katastrálnom úrade v Martine.

 

Zhodnocovanie majetku

-Zborový dom

Pokračovali sme s výmenou starých okien a dverí za moderné plastové a v roku 2017 sme preinvestovali 9 140,28 €. Výmena okien a dverí na celom ZD bola naplánovaná na 3 roky, v predchádzajúcich 2 rokoch sme preinvestovali 16 698,35 €.

 

-Farská budova

Bola niekoľko rokov boľavou záležitosťou nášho CZ. V tomto roku sme pristúpili k oprave omietok, podstrešia, k zatepleniu a obnove fasády. S tým súviseli aj mnohé práce vykonávané brigádnicky a svojpomocne. Na nich sa najviac podieľali bratia Vladimír Scheer, Vladimír Petrovič, brat farár Marián Krivuš, Jozef Ruttkay, Milan Ruttkay a Viliam Raffaj. Išlo hlavne o búracie práce, dovoz polystyrénu, elektrické rozvody pod budúce opláštenie budovy na osvetlenie a EZS, stavba lešenia, osadenie dverí zo západnej strany, izolácie a betónovanie plôch na balkóne a mnohé ďalšie. Samotné zateplenie budovy vykonala firma Peter Rabčan – RARSTAV so sídlom v Necpaloch. Celkové náklady na celkovú rekonštrukciu fary predstavujú 16 500,- €. V tejto sume je zarátaný materiál, práca, odvoz odpadu, vrátane zábradlia na balkóne a ostatné drobnejšie úpravy. Najväčšiu zásluhu na tom, že máme zateplenú faru má brat farár, ktorý sa nielen aktívne podieľal na všetkých prácach, ale aj zohnal a zabezpečil dodávateľov materiálu, lešenie a firmu, ktorá zateplenie realizovala.

 

Ostatná brigádnická činnosť

Bola vykonaná montáž nábehu na vstupné schody do kostola, zrezanie stromov pri hlavnej ceste, riadenie prístrešku, prenášanie nášho lešenia a polystyrénu zo zborového domu. Ďalšie brigády sa týkali čistenia priestorov dvora a záhrady s odvozom smetí a sutiny do kontajnera, strihanie živého plota, upratovanie veže kostola, natieranie plota a brány pri fare i časti pri hlavnej ceste. Už tradične sa najviac brigádnikov zúčastňuje pri príprave zborového dňa. Kosenie záhrady a odpratávanie snehu zabezpečovali aj v tomto roku br. Scheer a brat farár Krivuš malotraktorom. O pravidelné zavlažovanie trávnika sa stará brat farár, za čo mu patrí naše poďakovanie, keď okrem duchovnej služby vykonáva v zbore aj mnohé aktivity hospodárskeho charakteru. Príprava dreva na zimu a s tým spojené pílenie palivového dreva patrí tiež medzi pravidelné aktivity v našom zbore vykonávané svojpomocne. O občerstvenie po službách Božích, pri iných zborových aktivitách ako aj pri seniorátnych akciách sa stará skupinka sestier pod vedením ses. Elenky Habiňákovej, za čo im tiež srdečne ďakujeme.

 

Revízie a opravy plynových rozvodov na fare a v zborovom dome a tiež opravy bleskozvodov na fare i kostole i revízie elektroinštalácií nás stáli do 1000,- €. Revízie komínov a dymovodov 259,20 € a kontrola a servis hasiacich prístrojov 88,53 €. Každoročne tiež zabezpečujeme servis záhradnej techniky.

 

Dopĺňanie inventára zboru. Pokiaľ nám to finančné možnosti dovoľujú, snažíme sa postupne dopĺňať inventár tak, aby jeho nadobudnutie prinášalo pre nás úspory pri rôznych prácach, ktoré nás čakajú. Z najvýznamnejších spomenieme plynový ohrievač do kostola, dataprojektor Epson, radiátor do kuchyne, vysávač, kamenný koberec pred vstupom do fary, stôl na stolný tenis, pamätné tabule s menami duchovných pôsobiacich v našom CZ odhalené pri 500. výročí reformácie.

 

Na záver ďakujeme všetkým, ktorým leží na srdci aj starostlivosť o majetok nášho CZ a akýmkoľvek spôsobom, či už formou zbierok, ofier, milodarov alebo vlastnou prácou prispievajú a podieľajú sa tak na jeho údržbe a zveľaďovaní. Vždy nás teší, ak sa nájdu ochotní členovia CZ a môžme práce vykonať svojpomocne. Veríme, že ochotných v budúcnosti ešte pribudne, hlavne z radov mladšej a strednej generácie. Ochota pomôcť je vždy vítaná, preto pozývame k spolupráci všetkých členov CZ.

     Vypracovali: D. Ertlová a V. Scheer

 

Správa revíznej komisie

Revízna komisia konštatuje, že po kontrole dokladov účtovníctva CZ a po inventarizácii majetku CZ odporúča vysloviť absolutórium predsedníctvu CZ a funkcionárom CZ a odporúča schváliť hospodárenie CZ za rok 2017.

Revízna komisia a inventarizácia majetku CZ sa uskutočnila 5. 2. 2017.

 

 

4. Vízia CZ pre najbližšie obdobie (2013-2018):

       Sestry a bratia. Táto vízia života cirkevného zboru vo Vrútkach je túžbou, aby sa v našom zbore pohla práca na misijnom i hospodárskom poli vpred. Ak chceme niečo robiť, musíme mať pred očami cieľ a potom budovať cestu k tomuto cieľu. Je ale veľmi zle, ak sa nemáme o čo oprieť. Treba si nám klásť otázky na celocirkevnej rovine, ale aj o to dôležitejšej lokálnej - zborovej. Tu sú nejaké otázky:

 • Kam má smerovať naša cirkev – zbor a ako sa brániť pred zvodmi sveta?
 • Ako oslovovať ľudí, ktorí odpadli a priviesť ich späť?
 • Ako priviesť evanjelium do ľudského srdca neveriaceho človeka?
 • Ako sa stať praktickou cirkvou, ktorá obstojí v dnešnom svete?
 • Sociálna oblasť - podpora

Dovolím si povedať na základe vlastných skúseností, že je to ťažké. Je to o to ťažšie, že si uvedomujem, že osloviť dnešnú generáciu 10 až 40-ročných je takmer nemožné. Zároveň sa kladie aj otázka na spolupracovníkov, ktorí sú piliermi nášho cirkevného zboru a života v ňom. Je dôležité aby boli požehnaní Pánom Bohom, inak sa práca, akokoľvek dobrá a prospešná nepodarí.

 

Preto tu je moja vízia nášho CZ: (čakám na podnety, či je správna, ako jej pomôcť, či niečo vidím nesprávne).

        Práca s ľuďmi je mojím každodenným poslaním a ľudia na území nášho cirkevného zboru sú mojím najdôležitejším a najcennejším zdrojom. Našim spoločným cieľom je Víťaziaci Kristus a všetky oči nášho cirkevného zboru sú obrátené k Nemu. Nie ako k Sudcovi, ale ako k Otcovi, k Láske, ktorej sa človek nechce vzdať. Toto je môj – náš cieľ. Musíme si uvedomiť, že my nemôžeme robiť sami od seba nič – našou povinnosťou je však vytvárať priestor, aby mohol pracovať Boh.

       Cesta k tomuto cieľu bude ťažká. Je úplne jasné, že nejdem hovoriť o hmotnom zabezpečení CZ. Aj to je dôležité, ale to v druhej časti vízie. Teraz o tej ceste.

       Najdôležitejšie je vykročiť spoločne. Myslím si, že ak to bude len naše chcenie, tak sa to nepodarí. Preto sa v prvom rade musíme začať za naše mesto a ľudí v ňom modliť. Modliť, modliť a modliť. Prosiť Pána Boha, zveriť sa do jeho rúk, aby dal silu na zmenu myslenia a pohľadu človeka – samého na seba. Ukázať človeku, že aj on je Bohom milovaný. Predstaviť Pána Boha ako milujúceho Pána. Ako toho, kto má pre nich pripravenú svoju náruč. Toto musíme, ako spoločenstvo Božích detí ukázať ľuďom okolo nás. Všetkými spôsobmi, ktoré máme. Nie sa spoliehať len na seba, ale dať sa do spoločenstva a tak spolu budovať Kristovu cirkev.

       Na toto sú najdôležitejší spolupracovníci. Práve vy. Mám spolupracovníkov a som Pánu za nich vďačný, ale je nás málo. Práce je mnoho a pracovníkov málo.

 

Vízia duchovného rastu:

Deti a rodiny:

Je dôležité im ukázať formou hier, piesní a vlastným životom Ježiša Krista. Vyžaduje si to však nielen priniesť dieťa na besiedku, ale ukázať mu Krista v reálnom živote rodiny. Je preto veľmi dôležité, aby sme si začali všímať rodiny, ktoré pokrstili svoje deti. Znamená to intenzívne návštevy v týchto rodinách. A to nielen odo mňa, ako od farára, ale aj od vás, živých rodín, ktoré máme v našom zbore. Navštevovať a rozprávať sa. Prekonať možno „hanbu“ a začať hovoriť o Bohu. To sú práve tie dôležité pastorálne návštevy. Pripravovať pre nich stretnutia, kde sa nenásilnou formou hovorí o kráse života s Pánom Bohom. Zaujímať sa o nich. Podať im pomocnú ruku pri výchove, či hmotnej núdzi. Myslím si, že nám dal Pán Boh množstvo darov, ktoré môžeme využiť.

Aktuálne 2018: Najdôležitejšie je nájsť stáleho pracovníka, či pracovníkov pre prácu s deťmi na detskej besiedke počas HSB. V roku 2018 plánujeme urobiť výlet do Bojníc práve s deťmi z Besiedky spoločne s ich rodinami. Dúfam, že sa k nám pripoja aj niektoré deti s rodičmi, ktorých deti chodia na vyučovanie náboženskej výchovy v školách. Tento výlet plánujeme na jún 2018. Zároveň chcem pripraviť na september stretnutie pokrstených detí v posledných piatich rokoch – teda v období tejto vízie 2013-2018. Dúfam, že sa v roku 2018 nájde aspoň jedna dve rodiny, ktoré by sme mohli vyslať na konferenciu Rodinných spoločenstiev, ktorá by sa mala konať v roku 2018. Tiež tu budeme mať aj ProChrist 2018, ktorého sa cez satelit a internet zúčastníme.

Dorast a mládež:

Toto je ohrozenejšia skupina mladých kresťanov. Keďže sa náboženská výchova niekoľko rokov nevyučovala, tak je často ťažké podchytiť túto generáciu detí. Potom prirodzene chýbajú aj na konfirmačnej príprave. Je to spôsobené aj tým, že vo svojich rodinách majú častokrát mrazivú atmosféru nevery. Tu je úloha pre mladých spolupracovníkov z radov dorastu a mládeže. Ukázať spolužiakom a priateľom, kto je ich ozajstný Priateľ. Tu je možnosť ekumenických stretnutí s RKC dorastom a mládežou. Pre takýto náš dorast a mládež budú aj naďalej pripravované pravidelné dorastové stretnutia, Turčianska mládež, víkendovky a tábory.

Aktuálne 2018: Pre túto skupinu mladých kresťanov sa na pôde nášho seniorátu vytvára vzácny priestor a to na SEMFESTe 2018, ktorý je 3-dňovým evanjelizačným podujatím spojeným s hudbou, workshopmi, kázňami a výkladmi Biblie. A keďže tento rok budeme mať aj konfirmáciu, tak to bude dobrá príležitosť na bližšie utuženie spoločenstva našich mladých kresťanov. Tiež sa zúčastnia aj Konfirmačného víkendu v Slavkove. Ak Pán Boh dá, tak sa v jesennom období dostaneme spoločne s okolitými CZ aj na chatu. Zároveň pre nich máme pripravené aj opekačky a spoločné stretávania. Dúfam, že budú tiež pomocníkmi pri organizácii ProChrist 2018.

Stredná generácia:

Pre strednú generáciu je možnosť stretávať sa na biblických hodinách. Taktiež sa bude robiť generačné stretnutie mužov i žien, deň rodiny, ale aj deň kresťanských rodičov. Plánujeme aj naďalej retrospektívne misijné stretnutia z programov ProChrist z minulých ročníkov. V prvom rade však musíme prejaviť osobný záujem a kontakt. Súčasťou budú aj koncerty a pásma poézie.

Aktuálne 2018: Asi pre najťažšie osloviteľnú skupinu ľudí pripravujeme spoločne s JPK ProChrist 2018. Po meste budú plagáty a budeme propagovať toto vzácne stretnutie kresťanov Európy v našom najširšom okolí.

Staršia generácia:

Toto sú stabilné stromy snáď všetkých cirkevných zborov. Teda aj nášho. Škoda, že smrť tak často rúbe v týchto lesoch. Týmto ľuďom chceme poskytnúť radosť v dňoch staroby. Istotu, že Boh ich má vo svojom náručí. Pripravujeme pre nich Bingo večery, Zlaté a strieborné svadby, Požehnanie manželstiev pri výročiach, Gulášovú párty a prirodzene Pastorálne návštevy v domácnostiach. Taktiež je pripravená aj Zlatá a dekádová konfirmácia.

Aktuálne 2018: V roku 2017 sme mali zlatú konfirmáciu a rovnako ju plánujeme ale ako dekádovú aj v roku 2018. Pre starších máme pripravené návštevy jubilantov. Tiež budú všetci pozvaní nielen na Biblické hodiny, ale aj na ProChrist 2018. Pripravujeme pre všetkých aj jesenný zborový výlet.

Spolupráca so samosprávou:

Aj tu vidím možnosť posilniť naše misijné poslanie, keďže máme v zastupiteľstvách na okolí i priamo vo Vrútkach viacero aktívnych evanjelikov.

Spolupráca v ekuméne a eliminácia vplyvu siekt, kultov a okultizmu:

Verím, že sa nám podarí rozvinúť spoluprácu s Rímsko-katolíckou cirkvou na všetkých úrovniach. Či už to bude v práci s deťmi, strednou generáciou, alebo so staršími. Veď nám ide o jedno – o život v čistote Božieho slova.

Zároveň sa budeme snažiť o vyučovanie, aby naši veriaci nemuseli blúdiť v „pohanských“ tradíciach, okultizme a ezoterike. Aby chápali prečo nie je dobré veriť poverám, bezvýhradne dôverovať homeopatii, zázrakom jógy, horoskopom, veštcom či pokútnym liečiteľom. Ale aby mali istotu vo viere v Trojjediného Boha.

      Dúfam, že v našom cirkevnom zbore sa nájde dostatok sily a od Pána Boha požehnanie týchto našich túžob a akcií. Mojou túžbou je, aby sme dokázali osloviť počas najbližších 5 rokov aj mŕtve duše, ktoré máme - nemáme zapísané v matrike členov CZ. Tiež urobiť vnútornú reformu nášho cirkevného zboru. To znamená odrezať preč všetko čo bráni evanjeliu vstupovať medzi nás. Zistiť skutočný stav nášho CZ v rámci živých členov. Jednoducho spraviť očistu. Počas roka by som chcel v spolupráci s jednotlivými členmi presbyterstva osloviť všetkých členov nášho CZ a zistiť ich „skutočný“ záujem o členstvo v cirkevnom zbore.

 

Hospodársky rast:

Aj náš CZ má majetok zdedený po otcoch. Vlastníme zborový dom, ktorý už dávno prestal slúžiť tomu, prečo bol postavený. V minulých rokoch sa stal na chvíľu aj príťažou, ale vďaka Pánu Bohu sa podarilo v roku 2015 podpísať predĺženie zmluvy s terajším nájomcom na ďalších 5 rokov. Teda do roku 2021. Podarilo sa nám, ako písala už sestra Danica mať slušné nájomné, ktoré môžeme investovať do obnovy zborového domu. A tak v pokoji a rozvahe sme sa rozhodli postupne opraviť tento náš zborový dom. Ročne v sume cca 11 000,- € z vlastných zdrojov počas 3 rokov. Začali sme už v roku 2015, tak ako to bolo naplánované a prvá fáza výmeny okien, dverí a ďalších stavebných otvorov prebehla. Verím, že všetko bude tak, ako to máme naplánované. Ďalšou vecou je to, žeby sme sa nemali spoliehať len na príjem z nájmu. Mali by sme byť sebestační na financovaní života v CZ. Desiatkami, milodarmi, oferami, ktoré dávame nie z prebytku, ale z lásky. Taktiež treba pravidelne prehodnocovať výšku cirkevného príspevku a zmysel jeho využitia. V rámci hospodárenia sme mali aj pravidelné zbierky, kde sme vždy vopred oznámili, na čo sa finančné prostriedky zbierajú. Táto aktivita zostane aj v ďalších rokoch a to jedenkrát štvrťročne. Ak sa naučíme dávať „desiatky“ z našich výplat, dôchodkov a vreckových náš cirkevný zbor bude môcť rozbehnúť množstvo, doteraz nepredstaviteľných aktivít. Desiatok je 10% (biblických 10%) z príjmu, ktorý máme. (400,- € výplata = 40,- € desiatok je to naozaj jednoduché, ale zároveň ťažké vzdať sa týchto peňazí pre prácu v cirkevnom zbore). Zároveň je už teraz dôležité učiť sa tomuto, lebo odluka cirkvi od štátu môže nastať a potom už bude neskoro pýtať sa, či máme na to, aby sme uživili kostol, farskú budovu a farára.  Naozaj by nebol problém s financiami, ak by sme dokázali trvalým príkazom zadať v banke raz za mesiac odvod peňazí na zborový účet. A na toto vznikol aj „klub trvalo prispievajúcich desiatkárov“. Prosím, staňte sa aj vy jedným z nich, tak ako to naznačila aj správa ses. dozorkyne.

       Sestry a bratia, potrebujeme (spolu so sestrou dozorkyňou D. Ertlovou) od Vás spätnú väzbu. Aby som (sme) vedel (i), či je moje (naše) vnímanie totožné s Vašim. Dajme teda toto všetko do Božích rúk, nech nepožehná alebo zmení to, čo máme v pláne.

 

Napĺňanie vízie v roku 2018:

       V roku 2017 sa nám podarilo napĺňať niektoré ciele z vízie pre roky 2013-2018. Boli to hlavne vnútromisijné aktivity, o ktorých sa dočítate v odstavci nižšie. Záujem v tomto roku sme venovali budovaniu vzťahov vytváraním nových možností pre stretnutia, ale aj postupnej rekonštrukcii a správe majetku. Budovali sme vzťahy s deťmi, mladými ľuďmi, ale aj strednou generáciou a staršími členmi nášho zboru. Mnoho sa vykonalo aj v hospodárskej oblasti, ktorú opísala sestra dozorkyňa. Vytvárali sme úzke vzťahy so samosprávou v kultúrnych, ale aj sociálnych projektoch, ale aj s bratmi a sestrami z rímsko-katolíckej cirkvi. Tiež sa darí pri viacerých aktivitách spájať okolité cirkevné zbory. Verím, že po skončení tohto päťročného obdobia si budeme môcť postaviť vyššie ciele a Pán nám ich požehná aj naplniť.

 

5. Dôležité udalosti v našom cirkevnom zbore:

 • Investícia do opravy zborového domu – výmena okien a oprava elektroinštalácií a rozvodov, tiež oprava bleskozvodu,
 • pokračovali sme v úprave okolia chrámu – vypílil sa živý-neživý smrekový plot pred kostolom i pri hlavnej ceste a vysadili sme nové stromy,
 • omaľoval a ošetril sa plot okolo farského pozemku,
 • oprava a výmena tapacírovania oltárnej časti a kazateľne,
 • Lesia Paulíková a Veronika Krivušová získali 1. a 2. miesto na celoslovenskej Biblickej olympiáde,
 • zrealizovala sa generálna oprava obvodového plášťa farskej budovy,
 • osadili sme tabule na priečelí kostola,
 • spravili sa revízie elektroinštalácií a bleskozvodov na fare i v kostole,
 • v priebehu roka sa zrealizovalo aj mnoho vnútromisijných udalostí,
 • delegáti nášho zboru sa zúčastnili seniorátneho konventu TuS,
 • zúčastnili sme sa seniorátneho dňa v Martine,
 • slávnostné SB pri príležitosti 500. výročia reformácie,
 • odbavil som so sestrou Milinou Bubeníkovou aj dvoje služby Božie v Skanzene,
 • pokračovali sme v dôležitej aktivite a to v stretnutiach po SB vždy v prvú nedeľu v mesiaci, kde sme spolu vypili kávu, čaj a zjedli koláčik,
 • mali sme Zborový deň, SEMFEST, Seniorátny tábor dorastu v Slavkove, Grilovačku, Guláš a Kapustnicu pre spolupracovníkov v CZ, Detské besiedkárske párty a ďalšie rôzne stretnutia,
 • v pôste a advente sa uskutočnili koncerty a pásmo poézie a tiež tu vystúpili aj deti z Evanjelickej základnej školy z Martina,
 • mali sme aj požehnanie školákov k septembru,
 • prežívali sme s bratmi i sestrami ich vzácnu spomienku pri ich zlatej konfirmácii.

 

 6. Sčítanie ľudu v roku 2011

       Sčítanie ľudu v roku 2011 odhalilo množstvo našich „tajných učeníkov“. Členov, o ktorých nikto nevie. Podľa sčítania ľudu je vo Vrútkach 1095 evanjelikov. Zapísaných máme 892. Tento rozdiel môžeme prekonať jedine tak, že budeme naplno konať pastorálnu a vnútromisijnú prácu v našom cirkevnom zbore.

 

Pripravované akcie 2018 VMV:

 • Stretnutia rodín pokrstených detí
 • Zborový deň – deň rodiny
 • Stretnutie mládeže, dorastu, mužov, či žien seniorátu a dištriktuálne stretnutie
 • Zborový výlet
 • Vianočné posedenie
 • Školenie pre prácu s deťmi a mládežou
 • Guláš a kapustnicu pre aktívnych členov nášho CZ
 • Deň detí, Reformačná a Mikulášska párty
 • Detské a dorastové tábory a víkendové stretnutia
 • ProChrist 2018
 • Každomesačné stretnutie po SB
 • Dekádová konfirmácia

Pozývam Vás do tímov organizátorov aj návštevníkov.

Vyčlenené prostriedky z rozpočtu CZ na VMV aktivity pre rok 2018 v sume do 2000 €.

 

Pripravované akcie - Hospodársky výbor – v rámci rozpočtu na rok 2018:

 • oprava oplotenia - cokeľ,
 • vysekanie koreňov po živom plote,
 • čistenie krovu kostola,
 • očistenie interiéru fary od latexového náteru a úpravu stien na fare,
 • rekonštrukcia kúrenia vo farskej budove s napojením kostola na temperovanie kostola v zimných mesiacoch,
 • výmena žľabov a zvodov na zborovom dome a na časti kostola,
 • sanácia poškodených častí múrov a omietok na zborovom dome a ich oprava,
 • generálna oprava strešnej krytiny na malej budove v blízkosti zborového domu,
 • postupná rekonštrukcia elektroinštalácie na fare a v kostole,
 • výmena nevyhovujúcich svietidiel v zborovej miestnosti,

Pozývam Vás aby ste sa stali jedným z tých, ktorí priložia ruku k dielu.

 

G: Poďakovanie

 

  Pán Boh požehnal rok 2017 v našom cirkevnom zbore. A nie je to len fráza. 500. výročie reformácie sme dôstojne oslávili či už vo vnútro-misijnej oblasti, ale aj hospodárskej. To čo nám bolo zverené sme nezanedbali, ba naopak. Chcem sa preto ešte raz poďakovať všetkým ochotným sestrám a bratom za ich nesmierne dôležitú službu v našom cirkevnom zbore. V roku 2018 nás čakajú mnohé veci. V našej cirkvi si budeme na najbližších šesť rokov voliť nové predsedníctva i nových členov výborov i presbyterstiev. Ani náš CZ nie je výnimkou. Verím, že si spomedzi seba vyberieme správne. Preto sa chcem poďakovať všetkým presbyterom i členom výborov, ale v prvom rade ses. Danke Ertlovej za vynikajúcu spoluprácu na Pánovej vinici. Nech Vám všetkým Pán Boh žehná.

A v neposlednej rade ďakujem Pánu Bohu, že sa denne priznáva k našej práci tu vo Vrútkach. Že ma doviedol do takéhoto krásneho a láskavého spoločenstva.

                                                                                                      ThDr. Marián Krivuš