Choď na obsah Choď na menu
 


2. Adventná 2013

11. 12. 2013

Marek 1:14-15  Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiley, zvestoval evanjelium Božie  a hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte v evanjelium!

Drahé sestry a bratia

            Z textov, ktoré sme dnes počuli sa na naše hlavy nesú hromy, blesky, krv, oheň, stĺpy dymu, tma. Čakáme veľký deň Hospodinov. U proroka Joela čítame: A dám znamenia na nebi i na zemi, krv a oheň a stĺpy dymu. Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv skôr, ako príde veľký a hrozný deň Hospodinov. A každý, kto vzýva Jeho meno, bude zachránený, lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako zasľúbil Hospodin, a medzi vyslobodenými budú tí, ktorých Hospodin povoláva. Je to drasticky pravdivo napísané. Ak človek, ktorý nepozná nášho Pána číta tieto slová, musí si myslieť, že náš Boh je strašne krutý. Krutý ak dopustí na ľudí takýto strašný údel a starosť. Znamenia príchodu, znamenia, ktoré znamenajú koniec jednej epochy, aby prišiel nový začiatok. U evanjelistu Lukáša taktiež čítame slová, ktoré povedal Kristus, Lukáš 21:25  A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre hučanie mora i vlnobitia; ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na celý svet. Lebo nebeské moci budú sa pohybovať. Opäť strašná vízia príchodu Pána.

            Možno sa niekto pýta prečo hovoríme o takomto strašnom príchode, keď sa máme pripravovať na príchod nevinného dieťaťa Krista. Nie na Sudcu, ale na nevinné dieťa? Je to preto, aby sme si uvedomili, že na Vianoce len spomíname, ale jeho druhý príchod bude takýto strašný pre všetkých, ktorí neveria v meno Božie.

            Sestry a bratia i tie strašné vízie sa ale končia niečím nádherným a neopísateľným – spásou verných (vaše vykúpenie, každý kto vyznáva meno Hospodinovo, bude zachránený,...). Všetkých tých, ktorí sa pripravovali na tento príchod už dnes. Od počiatku dejín ľudia čakali na koniec. My ako kresťania ho očakávame od vstúpenia Krista na nebesá a vlastne naša cesta prípravy je v ľudskom veku dlhá už množstvo generácií. Postupne prichádzajúce nebeské kráľovstvo na zem, vlastne realizujú ľudia s Hospodinom v srdci. Áno aj skrze nás prichádza a postupne sa prelieva Kráľovstvo nebeské do tohto sveta. V kázňovom texte čítame ešte raz: Mk 1:14-15.

            Z Kristových úst počuť zvestovať evanjelium Božie. Nádej záchrany. Akoby citácie starých prorokov, ktorý po ohni a síre hovoria, že Jeruzalem, mesto Božie bude zachránené. My sme tým Jeruzalemom – sestry a bratia. My sme tým, ktorý môžu byť zachránený ak prirodzene s pokáním predstúpime pred Hospodina a budeme konať dielo lásky. Ak aj z našich úst bude znieť evanjelium Božie. Ak aj za nami bude vidieť poorané polia ľudských sŕdc, v ktorých je zasiate semienko dobrého klasu. Vtedy budeme Jeruzalemom, mestom na kopci, ktoré svieti ostatným. Vtedy budeme staviteľmi, záhradníkmi a hospodármi kráľovstva nebeského, ktoré prichádza ruka v ruke s Kristom. „A Kristus hovoril“ – Naplnil sa čas. ...

            Spomeňte si sestry a bratia na Partizánsky cintorín, na Kolóniu hviezdu na náš Vrútocký cintorín. Tam je koniec času, tam sa naplnil čas pre každého kto leží v rakve. Pre takého človeka skončila životná púť. On sa stretol s Pánom. A my sme na tom podobne. Aj nám sa kráti čas. Aj my už čochvíľa stretneme Krista v jeho Božskosti a ak sme nebudovali, neorali, nesiali a nežili Bohu stratíme príležitosť oslavovať na veky Pána.

            Áno priblížilo sa kráľovstvo nebeské, už je tu. Spolu s Kristom prichádza. Sestry a bratia. Ja si predstavujem nebeské kráľovstvo, ktoré prichádza na túto zem ako žiarovku. Veľmi silnú žiarovku, ktorá však nesvieti na svoj plný výkon. Všetci tí ľudia, ktorí prijali Krista, ktorí žijú život hodný kresťana, všetci tí, ktorí spínajú ruky k Pánu, všetci tí, ktorí sa tešia na Vianoce nie kvôli darčekom sú energiou pre túto žiarovku. Ona svieti. Ale ešte stále slabo. Snaží sa prežiariť tmu celého sveta a priniesť svetlo – nádej Krista – do sveta. A s každým jedným novým obráteným človekom sa jej svetlo zosilňuje. S každým novým človekom rastie jej svetlo a preniká i do tmavých zákutí sveta, či ľudského srdca. Aj dnes zosilnie – zosilnie vierou, ktorá nás sem dnes spoločne priviedla. A tak sa stávame súčasťou svetla, ktorého zdrojom je Kristus. A toto je moje kráľovstvo nebeské, ktoré prichádza. Prežarujeme spoločne tmu, keď sa stretávame, keď sa modlíme, keď prijíma telo a krv Pána Ježiša, aby sme počuli hlas nášho Pána, ktorý povzbudzuje. Takto prichádza nebeské kráľovstvo do sveta. A keď už nebude žiadneho tmavého miesta na zemi, keď už nebude tmy v ľudskom srdci, keď už nebude strachu a beznádeje vtedy tu bude úplne. Vtedy bude i tu na zemi kráľovstvo živého Boha Ježiša Krista.

            Keď Betlehemská hviezda svietila pastierom či mudrcom, aby našli Pána bol to prvý náznak svetla v temnote. Skúsme sa stať priatelia i my hviezdou, ktorá dovedie ľudí – naše matky, otcov, sestry, bratov, príbuzných či priateľov do spoločenstva s Bohom. Skúsme im ukázať Betlehemskú hviezdu, ktorá prichádza a čochvíľa bude svietiť nad jasličkami v ktorých leží Mesiáš Ježiš Kristus.

            Svedčme im našim životom, aby nehovorili – veď ten v tej lavici bol taký a taký, ja si s ním do jedného kostola nesadnem. Svedčme životom, že sme sa zmenili, že Ježiš Kristus prišiel a ja som ho vpustil do svojho života. Že som naozaj prežil spoločenstvo s Bohom a len to nehrám. Tu nám znie posledná výpoveď z Kristových úst. „pokánie čiňte a vete v evanjelium“

            Pokánie, ľútosť, očakávanie budúcich dní. Áno sestry a bratia, bez týchto vecí nie je kresťan kresťanom. Je len hráčom, ktorý si chce „ak ten Boh je“ zabezpečiť nejaké dobré body do knihy života. Ak naozaj a úplne neveríme evanjeliu, radostnej zvesti o príchode Pána, naše miesto v nebesiach nám už nepatrí. Veriť totiž znamená i žiť. Nie prežívať.

            Preto, sestry a bratia žime. Žime v očakávaní príchodu Božieho syna Ježiša Krista. Žime v budovaní nebeského kráľovstva tu na zemi, aby sa svetlo nádeje a milosti rozlialo do všetkých sŕdc. Buďme pripravení na ten deň príchodu, aby sme neboli prekvapení čo sa to deje. Deň Pána je blízko. Môže nastať i dnes, či zajtra. Si pripravená sestra? Si pripravený brat? Sme pripravení?  Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte v evanjelium. Evanjelium, že Ježiš prišiel spasiť, čo bolo zahynulo – mňa samého pre nebeskú radosť.

                                                                                              Amen

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.