Choď na obsah Choď na menu
 


2. adventná nedeľa

Lukáš 1:26-38  Potom v šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta  k panne, zasnúbenej s mužom, ktorý sa volal Jozef a bol z domu Dávidovho; panna sa volala Mária.  Keď anjel vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou! Blahoslavená medzi ženami!  Ona, zarazená jeho rečou, premýšľala, aký to pozdrav.  Ale anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha.  Ajhľa, počneš, porodíš syna a dáš Mu meno Ježiš.  Bude veľký, Synom Najvyššieho sa bude volať a Pán Boh Mu dá trón Jeho otca Dávida. Bude kraľovať nad domom Jákobovým naveky a Jeho kráľovstvu nebude konca.  A Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane? Veď ja nepoznám muža! Odpovedal jej anjel: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni; preto aj to, čo sväté narodí sa z teba, bude sa volať Syn Boží. Hľa, Alžbeta, tvoja príbuzná, ktorú nazývali neplodnou, tiež počala v starobe a je už v šiestom mesiaci. Lebo Bohu nič nebude nemožné. Vtedy povedala Mária: Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova! A anjel odišiel od nej.

 

Drahé sestry a milí bratia,

V minulú nedeľu sme sa začali pýtať na postavy Novej zmluvy, ktoré sú bytostne späté s osobou Ježišom Kristom. Jednou z hlavných postáv biblického príbehu narodenia Ježiša, ale aj príbehu života samotného Pána bola žena menom Mária. V Novej zmluve máme až šesť rôznych osôb tohto mena – nás ale bude zaujímať Mária – matka Ježišova. Teda -  kto to bol Mária?  Čo nám chce náš Boh povedať cez túto historickú osobu Novej zmluvy? A tiež aký mala táto žena, narodená ako jedna z tisícok Izraelitiek, vzťah k Synovi Božiemu? Bolo to len jej dieťa, či to bol Boh aj pre vlastnú matku?

Mali by sme si najskôr odpovedať na tú prvú otázku. Kto to vlastne je  Mária, ktorej anjel Boží hovorí – blahoslavená, či milosťou pozdravená. Kto bola Mária? Mária získala od svojich rodičov, žijúcich v Nazarete meno, ktoré je jedným z najstarších v Izraeli a vlastne až dodnes. Je to pogréčtené meno Mirjam či Mariam, tak ako sa volala i sestra Mojžiša. Naozaj je to prastaré meno, ktoré prežilo až do dnešných dní – aj my máme istotne pár Miram - Márií v našom zbore. Prekladom z egejčiny to znamená – milovaná a v aramejčine máme slovo mára, čo znamená zase horká. V Novej zmluve sa toto meno, ako sme už spomínali, vyskytuje viackrát. Nás bude zaujímať Mária – matka nášho Pána Ježiša Krista. Hovoríme o Márii, ktorú Rímo-katolíci označujú pojmom – svätá a my Luteráni ako Kristo-rodička. Napriek tomuto všetkému to bola obyčajná izraelská žena. Žena s povinnosťami, túžbami, starosťami i radosťami bežných dní. Žena, ktorá bola Služobnicou Pána, služobnicou Boha Izraela – Hospodina. Toto bola Mária, žena z Nazaretu. Ako jedna z Vás sestry. Žena oddaná srdcom službe Bohu. Jej viera bola nosným meradlom všetkých každodenných vecí jej života. Určite sa rada smiala vtipným a radostným veciam a tiekli jej i slzy smútku pri rozlúčkach, či smutných dňoch. Pracovala a oddychovala. Snívala a plnila si sny. Jej život, podriadený Božej vôli dostal nový rozmer vo chvíli, keď anjel Gabriel poslaný Bohom vošiel do jej života a priniesol Božiu zvesť. Priniesol zmenu plánov, snov a túžob obyčajnej ženy menom Mária.

Milí veriaci. Mnohé naše skúseností sú malými, či väčšími zázrakmi. Veci, ktoré si naplánujeme akosi strácajú v odlesku Božej vôle svoj význam a strácajú sa  vo veciach, ktoré sa nedajú človekom vymyslieť ani naplánovať. Boh ponúka nášmu životu inú, krajšiu a lepšiu koľaj, ktorú pre nás pripravil. Otázkou zostáva, či prijmeme Božie povolanie k novému rozmeru služby. K zmene a obratu nášho vlastného života. Nie, nie je to len skonštatovanie v pasívnej rovine – Bože, konaj, čo ty myslíš, ja sa nestarám. Je to aktívna spolupráca. Je to prijatie pozvania. Je to prijatie Božej vôle, ktorá sa nám slobodne ponúka a my ju môžeme prijať, ale aj neprijať a byť nezúčastnenými pozorovateľmi na našu škodu.

Betlehem – Vianoce – Príprava na ne. Mnohí si vyberú z Betlehemskej scenérie iba nevinné dieťa v jasličkách a očami spočinú na krásnych postavách okolo. A to je všetko. Bez ozajstného dotyku a prežitia všetkého toho naozaj dôležitého. Mária s Jozefom stojaci opodiaľ sa akosi strácajú v detinskom pohľade na Božieho Syna, ktorého anjel Gabriel zvestoval rodičom. Mária. Pre niekoho postava, ktorá prestáva existovať vo chvíli pôrodu, pre iného svätica, ktorú Boh, tak ako Eliáša berie na nebesá. Čo nám chce Boh povedať cez túto osobu Novej zmluvy? Čo je to naozaj dôležité, že si ju Boh vybral na takúto vznešenú úlohu? Jej srdce a viera. Istota Božieho konania. Aj ona musela na neobyčajné Božie povolanie odpovedať obyčajným ľudským „ÁNO“. Pripustiac zmenu stáva sa Božou služobnicou. Napriek všetkým starostiam a útrapám, ktoré čakajú slobodnú matku, lebo to jej hrozilo ak by ju Jozef odmietol ako manželku, nevraví NIE na Božiu túžbu poslať do sveta Spasenie – Mesiáša, na ktorého čakala ako verná Izraelitka. Čo nám chce Boh povedať?

Nastavuje zrkadlo dnešným služobníkom a služobniciam. Nám samým. Ako odpovedáš na volanie Božieho Ducha, milá sestra, milý brat? Ako odpovedám, keď Boh žiada konať jeho vôľu. Budeme Máriu za jej odvahu zmeniť a vlastne naplniť jej život len obdivovať, alebo budeme aj žiť ako ona? Idúc cez najťažšie prekážky života vpred – za Božím volaním. Je akoby nová EVA, ktorá priniesla ľudstvu nový život. Eva, tá rajská priniesla ľudstvu spolu s Adamom s neposlušnosťou hriech a zahynutie, ako trest. Mária svojou poslušnosťou dala ľudstvu Spasiteľa. Čo keby sme sa spolu s Máriou pokúsili vstúpiť hlbšie do vtelenia Boha? Vtelenia, ktoré prinieslo život do smutných a hriechom naplnených dní i človeka dnešnej doby – obyčajného Vrútočana. Áno, milí moji – toto je tá zmena. Toto je to, čo priniesla dnešnému človeku. Musíme si uvedomiť vlastnú dôležitosť pri konaní Božích zámerov. Sme a môžeme byť slobodným nástrojom v Božích rukách, ktorý Boh s našim dovolením používa pre krajší svet. Cez naše ruky, nohy, ústa, oči buduje nebeské kráľovstvo už tu na zemi. Medzi nami v cirkvi Kristovej. Prináša skrz nás svetlo do tmy. Aj do nás samých.

Mária nosila pod srdcom Božieho Syna. Dokonalého Boha a dokonalého človeka. Bolo a je to jej dieťa - syn a človek, ale zároveň je pre ňu i Boží Syn – jej Pán, Spasiteľ. Tohto si je vedomá. Kráčala cestou istoty spolu s Kristom. Kto svoj život odovzdá Bohu, nemá čo stratiť. Toto spravila Mária. Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova! Jej syn Ježiš nebol len Ježišom Nazaretským narodeným v Betleheme - Otec Jozef z rodu Dávidovho – tesár (nevlastný) a matka Mária z Nazaretu. Nie pre Máriu bol Synom Božím. Vnímala nielen materský cit, ale i cit oddanosti a služby Bohu. Nebolo to len ako občas aj mne matka povie, že som si ešte všetko nepreskákal a tak mám mlčať. Nie, Mária počúvala a starala sa. Vtedy, keď bol Ježiš stratený a nájdený v Jeruzalemskom chráme, vtedy na svadbe v Káne Galilejskej, vtedy keď Kristus ukazuje na duchovnú a nie rodinnú vernosť a nakoniec i pod krížom. Ježiš bol pre ňu Kristom, nielen bezbranným dieťaťom, ktoré musí chrániť. Bol Pánom sveta. Toto všetko chápala a možno sa i trápila, ale bol to jej údel – jej služba, aby sa Boh v jej čine oslávil.

Nosíme i my nie pod srdcom, ako Mária, ale v srdci  Božie dieťa – Ježiša Krista? Spasiteľa – Mesiáša? Rodí sa v nás každodenne nový človek, ktorý svojim životom hovorí – Som Božie dieťa!? Ak má môj život byť – Boží, musí sa spojiť Boží zámer a ľudský súhlas. Boh viedol Máriu, ale bez jej poslušnosti a oddanosti, istoty a viery v Božiu prozreteľnosť, by sa nemohol cez ňu osláviť. Boh zahrnul Máriu priazňou a milosťou, ale bez jej viery a vytrvalosti by si Božia láska – AGAPÉ musela hľadať iné cesty pre naplnenie plánu spasenia. Naplnenia proroctiev o Mesiášovi. Vďaka Bohu za Máriu, pretože by sa mohlo stať, že by sme dnes ešte márne čakali na Spasiteľa sveta.

Milý priateľ – čo keď niekto v tvojom okolí, dokonca v tvojej blízkosti, či rodine čaká na Spasiteľa, ktorého mu môžeš ponúknuť. Boh môže konať i cez tvoj život. Choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy znie i pre teba i pre mňa. Toto nie je príkaz len pre farárov. A to práve v tomto Adventnom čase je to na zamyslenie. Choďte cez prekážky, choďte proti vetru a toto všetko s dôverou v Pána.

Takže na záver!?: Kto bola Mária a čo priniesla do tohto sveta ?  – Bola služobnica Božia, bola novou Evou, ktorá svojou poslušnosťou priniesla život, svetlo skrze svoju službu. Bola ideálom služby Bohu, našim príkladom. Vynosila pod srdcom svetlo, ktoré svieti do temnoty všedných dní človeka. Staňme sa i my v moci Ducha Svätého hviezdou, ktorá privedie hľadajúcich cez temnotu dní k Spasiteľovi.

                                                                                              Amen.