Choď na obsah Choď na menu
 


2. pôstna 2014

23. 3. 2014

Matúš 6

19  Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú<a> a kradnú.20  Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde (ich) ani moľ ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú<a> a nekradnú.21  Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.

Sestry a bratia;

            Kto z Vás si pamätá tento náš kostol, zborový dom, či farskú budovu v krásnom a dobrom stave? To znamená, že na nich nebolo treba nič opravovať? Bola dobrá strecha, múry, zvony, organ, lavice, omietky, kúrenie, či sme nemali problém s využitím priestoru, nájmom, .... Kto z Vás si to pamätá? Ja si niečo také nepamätám a myslím si, že ani nikto z Vás. Tento chrám mohol vyzerať ako nový len pred 110 rokmi, keď ho dokončili, fara pred štyridsať rokmi a zborový dom pred 70 rokmi.  Odvtedy sa stále niečo kazilo, bolo treba opraviť, namaľovať, vymeniť. Máme hotovú vonkajšiu fasádu i vnútro na kostole, ale fara už nejaký čas plače po novej omietke a zborový dom po celkovej rekonštrukcii.  A tak stále dookola – viď strechu kostola.  Zub času sa podpisuje na každej jednej veci.

            Ak sa ráno pozrieme do zrkadla vidíme tam stále toho mladíka a mladicu, ktorá je v najlepších rokoch? Či nám na tvárach postupne pribúdajú vrásky. Stačí zobrať do ruky album s fotografiami a zistíme, akí sme pôsobením času iní. Nie horší, či lepší, krajší, či mrzkejší, ale iní. Čas je mocný a robí s vecami a našim telom mnohé zmeny.

            A ešte na jednu vec sa pozrime. Vzťahy. Ak by som tu hľadal jediného človeka, ktorého vzťahy sa nikdy nezmenili, nikoho by som nenašiel. Ako dozrievame vekom, tak sa menia i naše postoje a názory. Takí manželia. Kedysi bez seba nevedeli vydržať a dnes nevedia vydržať spolu. Priateľstvá a lásky dostávajú nový – iný rozmer. Aj tu sa veľmi mení to, čo sme považovali za pevné a nemenné.

            O tomto všetkom hovorí tento krátky text z evanjelia podľa Matúša. V pokračovaní troch veľkých celkov o vnútornom prežívaní viery človeka o skutkoch viery a lásky a vnútornej zbožnosti človeka: „Almužna, Modlitba a Pôst“, prichádza rad na správne rozhodovanie. Na rozhodovanie pre veci stále, ktoré nikto a nič nezmení a nedevalvuje. Na veci, ktoré rastú bez strachu o ich ďalší vývoj. Tento text nás núti zamyslieť sa nad podstatou života človeka a nad podstatou skutkov, ktoré konáme. Je to o hľadaní pokladu – cieľa života. A tu treba jednoznačne a na rovinu povedať – nič svetské nemá trvanie. Nič, čo bolo stvorené naším drahým Bohom Otcom – Stvoriteľom nebude večné. Dokonca ani táto Zem, po ktorej kráčame, ani vzduch, ktorý dýchame. Nič. Všetko sa pominie tak, ako sa pominulo detstvo, mladosť, stredný vek a nakoniec, všetci to poznáme z uplakaných pohrebov i staroba. V Kristu je, sestry a bratia, daný človeku ten jediný, opravdivý dar – poklad, o ktorý sa môže kresťan opierať.

            Na začiatku sme menovali pár ľudských túžob – v určitej dobe pokladov nášho spoločenstva (kostol, faru, zborový dom) a mojich vlastných pokladov (zdravie, krása, mladosť, peniaze a vzťahy). Pre väčšinu ľudí sú toto tie prvé a posledné poklady života. Spýtam sa Vás sestry a bratia, koľkí máte poistenú domácnosť proti krádeži a prírodnej katastrofe? Zdvihnite ruky, prosím! ... Alebo, kto máte našporené peniaze – tu nemusíte dvíhať ruky, viem, že všetci J. Snažíme sa o to, aby sme boli hmotne zabezpečení pre prípad „katastrofy“, či preto, aby sme sa mali lepšie. Snažíme sa chrániť a brániť svoje domovy, ktoré Kazateľ 2:18-23. A so vzťahmi je to presne také isté. Koľké sklamania od 100 % priateľov, manželov, či manželiek, detí a známych? Toto všetko sú poklady, ktoré moľ a hrdza ničia.  Takéto poklady na čas ulúpia človeku srdce a ten odsúva svoj duchovný život na druhú koľaj. V Kristových slovách ide o vec vnútorného zmierenia. Kde je tvoje srdce, tam je tvoj poklad – tam je tvoja hodnota. Je nutné hľadať a nachádzať také poklady, ktoré sú založené na ozajstnej hodnote. Všetko sa to začína napríklad takým krstom, ktorý o chvíľočku prežijeme s týmito mladými manželmi a ich Šimonom, ktorý bude zaštepený do pravého vínneho kmeňa – Ježiša Krista – začiatok cesty s Pánom Bohom v v ňom samotnom. Je snáď niečo lepšie???

            Pre nás znie  sestry a bratia, otázka – čo robíme a a ako sa snažíme  nájsť a neskôr ochraňovať ten najvzácnejší poklad? Poklad pravej viery v Ježiša Krista? To Kristove „v nebi“ nie je niekde v neznámu, medzi hviezdami, ale s platnosťou do večnosti. Aký je teda ten dar, ktorý moľ a hrdza neničia s večne platnou hodnotou? Sú to poklady nebeské zhmotnené v tomto svete do pojmov láska, dobrota, pokoj, radosť, milosrdenstvo. Skúšané ohňom nebeským, ako hovorí apoštol Pavel v 1 Kor 3:10-15 - Ja ako múdry staviteľ, podľa milosti Bohom mi danej, položil som základ, ale iný stavia na ňom; každý však nech si dáva pozor, ako naň stavia!  Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus.  Či na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu,  každého dielo vyjde najavo; ukáže to totiž (súdny) deň, ktorý to zjaví v ohni, a sám oheň sprobuje dielo každého, aké je.  Ak niekomu zostane dielo, čo postavil, dostane odmenu; ak niekomu dielo zhorí, utrpí škodu; sám sa síce zachráni, ale len ako cez oheň.

Viete -  všetky sú zhmotnené v Ježišovi Kristovi. V Spasiteľovi a Vykupiteľovi sveta. Viera v Neho, v Božieho Syna, nám otvára oči pre poznanie a túžbu po takýchto pokladoch. Viera v Ježiša Krista, nám dáva návod, ako získať tieto poklady a vyrastá z nás, práve pre Krista, ktorého sme dostali darom od Ducha Svätého. Pri tomto poklade najvzácnejšom z najvzácnejších, nikto netrpí, nikto nie je odmietnutý ho vlastniť. Ježiš Kristus ho ponúka vo svojej smrti a vzkriesení všetkým. Je pre všetkých. Pri zisku týchto pokladov, hodnota človeka rastie. Jeho život dostáva zmysel  a cesta života nachádza cieľ. Práve v Ježišovi Kristovi, kresťania, skutkami lásky, dokazujú a zhodnocujú svoj poklad. Požehnanie Božie, ktoré z toho plynie je závdavkom radosti, ktorá čaká pri konci životnej cesty. Nádej večnosti v nebesiach.

            Ešte raz sa chcem pýtať: Čo robíš sestra a brat, aby si získal tento poklad? Menuješ sa kresťanom a predsa si zviazaný a sputnaný s pokladmi tohto sveta. Peniaze, moc, sláva, krása, vzťahy, bohatstvo. Čo robíš, aby si sa oslobodil od tohto všetkého a bol slobodný k týmto veciam? Aby si našiel pokoj srdca? A ak si našiel i pravý poklad, ako ho rozmnožuješ? Vy milý rodičia a krstní rodičia malého Šimona dostávate opäť možnosť. Opäť sa Vám Boh prihovára cez tento svätý krst, ktorým prijíma dieťa do svojho spoločenstva. Nie spoločenstva papiera, cirkevnej knižky, prázdneho sľubu. Prijíma Vás do spoločenstva živých Božích detí, ktoré sľubujú nový život v Kristu, ktorému odovzdávajú svoje dieťa. Dieťa, ako nádobu Ducha Božieho, ktorý bude a chce aj cez neho vo Vás pracovať. Prosím nezabudnite na to.

            V Kristu, sestry a bratia, v Kristu je sloboda. Sloboda od vecí zemských. Netvrdím, že by ma nemrzelo, keby mi niekto niečo ukradol, či keď mi hrdzavie auto, ale ak by som mal stratiť spoločenstvo s Bohom, vieru, tak to sa radšej vzdám všetkého, ak mi práve toto ostane. Viera v Ježiša Krista a z nej vychádzajúca láska, pokoj, dôvera, nádej, milosrdenstvo – Božie poklady, ktoré dávajú hodnotu. Tak ako v predchádzajúcich statiach i tu človek dostáva odplatu od Otca nebeského za svoju aktívnu – žitú vieru v Neho. Už nielen v skrytosti, ale i v požehnaní života.

            Sestry a bratia, ide o našu vlastnú cenu. Akú máme hodnotu? Až takú, že jednorodený Syn Boží zomrel, aby sme my mohli žiť. Ani celé bohatstvo sveta nie je hodné jediného života človeka. Kristus zomiera pre náš hriech – pre tvoj sestra a brat i pre môj. Dáva môjmu životu nevyčísliteľnú cenu. Tak ju nedevalvujme, neničme svojim životom. Skúmajme, kde je naše srdce a kde je náš poklad. A ak zistíme, že je nesprávny zbavme sa ho. Pre kresťana je najvyšším pokladom sám Nebeský Otec – Boh.

            Tak nech nás vedie toto poznanie k správnemu hľadaniu, rozhodovaniu a žitiu nášho života. Cieľ musím mať pred očami a tým je radosť a pokoj nebeského kráľovstva.

                                                                                              Amen.